فایل رایگان مقاله نقش بهزيستي روان‌شناختي والدين و تعاملات والد - فرزند در تبيين سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان نوجوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش بهزيستي روان‌شناختي والدين و تعاملات والد - فرزند در تبيين سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان نوجوان :

نوجوانی دوره‌ی تحولی مهمی است که با مشکلات عمده‌ی سازگاری مشخص می‌شود. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش بهزیستی روان‌شناختی والدین و تعاملات والد-فرزند در تبیین سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان نوجوان دختر بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله‌ی پیش‌بین بود. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانش‌آموزان دختر دوره‌ی دوم متوسطه‌ی شهر رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 به تعداد تقریبی 1100 بود که با توجه به جدول مورگان، 273 دانش‌آموز دختر و والدین آن‌ها به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه‌ی سازگاری دانش‌آموزان سینها و سینگ توسط دانش‌آموزان و پرسشنامه‌های بهزیستی روان‌شناختی ریف و رابطه‌ی والد-فرزند فاین و همکاران توسط والدین تکمیل گردید. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد بین بهزیستی روان‌شناختی والدین و تعاملات والد-فرزند و سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر رابطه‌ی معنادار وجود دارد (0/05>P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که نفر/گم‌گشتگی نقش مادر به‌صورت منفی و پذیرش خود، ارتباطات مادر، تسلط بر محیط، استقلال، احساسات مثبت مادر و هویت مادر به‌صورت مثبت هستند و درمجموع 50 درصد تغییرات سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر را تبیین می‌کنند (0/01>P). بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که بهزیستی روان‌شناختی والدین و تعاملات والد-فرزند در سازگاری اجتماعی نوجوانان دختر نقش دارند.

لینک کمکی