فایل رایگان مقاله تشخيص الفباي دستي فارسي ناشنوايان مبتني بر اطلاعات نرمال سازي شده در تصاوير ژرفا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تشخيص الفباي دستي فارسي ناشنوايان مبتني بر اطلاعات نرمال سازي شده در تصاوير ژرفا :

پس از ارائه دستگاه کینکت، محصول شرکت مایکروسافت گزارشهای بسیاری از کاربرد این دستگاه در تشخیص حالت دست و انگشتان منتشر شده-است. در بیشتر این کاربرد ها اطلاعات ژرفا تنها برای جداسازی تصویر دست از پس زمینه استفاده شده و پردازش اصلی بر روی تصاویر ویدیویی و در فضای دو بعدی انجام شده¬است. در این مقاله روشی ارائه می¬شود که اطلاعات ژرفا نقش پر رنگ تری در پردارش دارند. با کمک روش آستانه گذاری مبتنی بر ژرفا، ابتدا قالب دست شخص در فضای سه بعدی استخراج می¬شود. سپس در فضای سه بعدی، راستای عمود برکف دست پیدا شده و با استفاده از ماتریسهای دوران و انتقال، این راستا با راستای دوربین همسو می¬شود. به این ترتیب دورانهای دست حول محورهای پیچ و یاو از تصویر حذف شده و با استفاده از ماتریس انتقال، تصویر دست در فاصله مشخصی از دوربین قرار می¬گیرد. در مرحله بعد، از دو ابزار تبدیل موجک و یک توصیفگر جدید به نام توصیفگر دایروی که در این سیستم معرفی شده¬است برای استخراج ویژگی ها استفاده می¬شود. یک شبکه های عصبی، غربالگری اولیه را در ویژگی های استخراج شده توسط تبدیل موجک انجام داده و سپس توصیفگر دایروی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان بازشناسی حرف موردنظر را به اتمام می¬رساند. در آزمایشهای عملی با کمک اطلاعات برخط سنسور کینکت دقت شناسایی حروف الفبای فارسی %7/96 و تاخیر 2 ثانیه برای هر علامت بدست آمده¬است.

لینک کمکی