فایل رایگان مقاله مروري بر روش هاي رايج و موثر آموزشي در آموزش مداوم پزشکي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مروري بر روش هاي رايج و موثر آموزشي در آموزش مداوم پزشکي :

روش های ارائه آموزش جهت افزایش توانمندی حرفه ای یکی از دغدغه های آموزش علوم پزشکی است. یکی از روش های رایج آموزشی، آموزش مداوم در دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. براین اساس مطالعه حاضر با هدف ارائه روش های رایج و موثر آموزشی د راین گروه پرداخته است. این مطالعه از نوع مروری، از طریق جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی در پایگاه‌های اطلاعاتی؛Google Scholar, Elsevier ISI (Web of Science) ,Barakatkns Scopus در طی سال‌های 2018-2000 صورت گرفته است. جستجو با استفاده از کلیدواژه‌های روش آموزش، مشمولین آموزش مداوم، روش رایج آموزشی، آموزش و معادل انگلیسی آن‌ها؛ Educational Method, Continuing education, Common Method of Teaching, Education انجام گردید. حاصل جستجو، تعداد 84 مقاله بوده که پس از غربالگری عنوان و چکیده 35 مقاله واجد معیارهای ورود به مطالعه شناخته شدند.
نتایج نشان داده است یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تأثیرگذاری آموزش مداوم شیوه‌های تدریس و روش تدریس می‌باشد. به‌طوری‌که در تحقیقات متعددی بر اهمیت روش‌های تدریس در برنامه‌های آموزش مداوم پزشکان تأکید شده است. با توجه به اینکه نمی‌توان نقش روش های جدید آموزش را در اثرگذاری یادگیری در حین فعالیت های بهداشتی و درمانی نادیده گرفت، روش های رایج در آموزش علوم پزشکی در کنار روش های نوین یکی از رویکردهای موثر در یادگیری پایدار در کارکنان می باشد زیرا یادگیری پایدار افراد را در مقابل تداوم و انجام صحیح مراقبت های بهداشتی و درمانی ترغیب خواهد کرد ضمن اینکه یادگیری پایدار، عملکرد پایدار را ایجاد خواهد نمود. در کنار سخنرانی می‌توان از روش‌های مؤثر آموزشی همانند؛ بحث گروهی، الگوی آموزشی همیاری، روش حل مسئله، یادگیری الکترونیکی، آموزش بالینی، پزشکی مبتنی بر شواهد و آموزش پزشکی مبتنی بر شبیه‌سازی استفاده نمود.

لینک کمکی