فایل رایگان مقاله بررسي سطح آگاهي متخصصين باليني از شرايط قانوني و اخلاقي اخذ رضايت و برائت از بيماران (1397)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي سطح آگاهي متخصصين باليني از شرايط قانوني و اخلاقي اخذ رضايت و برائت از بيماران (1397) :

مقدمه: رعایت کردن فرایند استاندارد اخذ رضایت آگاهانه از بیماران ،در زمینه فعالیت های درمانی می تواند نقش مهمی در کاهش شکایت از پزشکان و سایر کادر درمانی و در نتیجه کاهش مداخلات حقوقی و قضایی را داشته باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی سطح آگاهی متخصصین بالینی شهرستان جهرم از رضایت و برائت در بیماران(1397) می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی - مقطعی است. 25 نفر از متخصصین بالینی در سال 97 در این تحقیق همکاری کردند. ابزار گرداوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد رضایت و برائت بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین میزان آگاهی افراد 2.44±11.12 بود. همچنین کم ترین میزان آگاهی برابر 6 و بیشترین میزان آگاهی برابر 16 بود. میزان آگاهی 4 نفر (16درصد) در حد غیر قابل قبول، 19 نفر (76 درصد) در حد متوسط و تنها 2 نفر (8 درصد) در حد قابل قبول بود. همچنین اکثریت قاطع متخصصین (91.7 درصد) دارای بیمه مسئولیت بوده و از حیث خطر پذیری، 39.1 درصد اظهار کرده بودند که خطرپذیر هستند در حالی که 56.5 درصد اعلام کردند که تا حدی خطر پذیر می باشند و تنها 4.3 درصد بیان کرده بودند که خطرپذیری ندارند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش مشتمل بر آن بود که 76 درصد افراد شرکت کننده در این تحقیق از آگاهی متوسط برخوردار هستند. آشنایی نداشتن به امر رضایت و برائت می‌تواند مشکلاتی را برای جامعه پزشکی ایجاد نماید و سلامت جامعه را به خطر بیندازد. در چنین اوضاعی پس لازم است که آموزه‌های قانونی به صورت برنامه‌های بازآموزی و کارگاه های آموزشی مدون جهت افزایش اطلاعات متخصصین بالینی انجام گیرد.

لینک کمکی