فایل رایگان مقاله بررسي تاثير آموزش اصول اخلاق حرفه اي برکنترل خشم در کارکنان اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان کرمان97-1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تاثير آموزش اصول اخلاق حرفه اي برکنترل خشم در کارکنان اورژانس پيش بيمارستاني شهرستان کرمان97-1396 :

مقدمه: اصول اخلاق حرفه ای یکی از ضروریات هرحرفه ای است که می تواند از جنبه های مختلف سودمندی سازمانی ، شخصی و اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد. خشم نیز یکی از عواملی است که میتواند تاثیر منفی بر کارکرد حرفه ای افراد داشته و مشکلات متعدد جسمی ، روانی و بین فردی را سبب شود که نیاز به کنترل آن در هر سیستمی احساس می شود.
روش اجرا: مطالعه حاضر، مطالعه مداخله ای است که تعداد80 نفر از پرسنل پیش بیمارستانی شهرستان کرمان به روش نمونه گیری در دسترس وارد این مطالعه شدند. ابزارگرد آوری اطلاعات شامل چک لیست مشخصات دموگرافیک ، پرسشنامه کنترل خشم می باشد. داده ها بعد از جمع آوری با استفاده از نرم افزار spss نسخه24 و آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی، آنالیز واریانس و کای دو تجزیه وتحلیل خواهد شد.
نتایج: قبل از مداخله ، بین دو گروه مداخله و کنترل از نظر میانگین نمره کنترل خشم تفاوت معنی داری آماری وجود نداشت(89/0p). اما بعد از مداخله میانگین نمره کنترل خشم در گروه مداخله به طور معنی دار نسبت به گروه کنترل افزایش داشت(000/0p) .
نتیجه گیری :طبق نتایج مطالعه حاضر، آموزش اصول اخلاق حرفه ای افزایش میانگین نمره کنترل خشم افراد تحت مطالعه را به همراه داشت. احتمالا آموزش به صورت مداوم و با رویکردهای طولانی مدت می تواند به شکل پایدار بهبود مولفه های مهم مراقبتی همچون کنترل خشم را به همراه داشته باشد.

لینک کمکی