فایل رایگان مقاله شواهد ژئومورفولوژيکي تغيير اقليم پلاياي ميقان در کواترنر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شواهد ژئومورفولوژيکي تغيير اقليم پلاياي ميقان در کواترنر :

ماهیت بیشتر شکل ها و فرایندهای بیرونی زمین تابع شرایط اقلیمی حاکم بر یک منطقه در طول زمان است. بنابر این با مطالعه ژئومورفولوژیکی پدیده های مختلف محیطی می توان به بازسازی شرایط اقلیمی گذشته کمک شایانی نمود. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شواهد ژئومورفولوژیک ناشی از تغییر اقلیم کواترنری در پلایای میقان به انجام رسیده است. بدین منظور ابتدا لایه های اطلاعاتی مورد نیاز تهیه و یا از تصاویر ماهواره ای IRS P6 منطقه استخراج گردیدند و نقشه ژئومورفولوژی حوضه میقان بر مبنای آنها ترسیم شد. سپس محیط دیرینه پلایای میقان به کمک تحلیل چهار شاخص یخچالی، اقلیمی، انسانی و آزمایشگاهی برروی 11 نمونه رسوبی بازسازی گردید که نتایج حاصل از آن، بیانگر نقش فرآیندهای بادی و آبی در حمل رسوبات بود. همچنین ارتفاع 2400 متری مکان مناسبی برای تشکیل سیرک های یخچالی برآورد شد. در مجموع، در خصوص شرایط اقلیمی حاکم بر پلایای میقان در دوره های مرطوب کواترنری می توان ادعا نمود؛ بیشتر رسوبات عهد حاضر پلایا، متعلق به سنگ های آتشفشانی و شیل های حاشیه حوضه می باشند. همچنین با توجه به جورشدگی ضعیف نمونه ها، امواج در اکثر دوره ها فعالیت چندانی نداشته اند و رسوبات در محیط آرام مردابی تشکیل شده اند. وجود کانی ایلیت در اکثر نمونه های رسوبی، نشان از ابعاد بسیار بزرگتر دریاچه در گذشته دارد و مقادیر کمتر هماتیت در برخی نمونه ها حاکی از خروج رسوبات از آب، تحول اقلیم به سمت شرایط گرم و خشک امروزی و فراهم شدن شرایط اکسیداسیون رسوبات، طی زمان است.

لینک کمکی