فایل رایگان مقاله مدلسازي و پيش نگري تغييرات مکاني دماي فصلي ايران مبتني بر مدل ميان‌مقياس منطقه‌اي REGCM4

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مدلسازي و پيش نگري تغييرات مکاني دماي فصلي ايران مبتني بر مدل ميان‌مقياس منطقه‌اي REGCM4 :

انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHGs) و انباشت مداوم آن ها در جو به‌طور مستقیم بر دمای هوا تأثیر می‌گذارد و افزایش دمای هوا تهدید جدی برای آب‌وهوای کره زمین محسوب می شود. هدف از این پژوهش مدلسازی مکانی دمای فصلی ایران می باشد به این منظور از دو سری داده استفاده شد: 1- داده‌های دمای میانگین 115 ایستگاه سینوپتیک (2014-1980) و 2- داده‌های پایگاه EH5OM برای دوره 2015 تا 2050 به شکل دیدبانی‌های 3 ساعته (8 بار در روز) تحت سناریو A1B. برای ریزمقیاس نمایی داده‌های پایگاه EH5OM از مدل REGCM4 استفاده شد. سپس داده‌های ساعتی دمای هوا ریز پیمانه نمایی شده و با تفکیک مکانی 27/0 × 27/0 درجه قوسی با استفاده از روش زمین‌آمار کریجنیگ به ابعاد 15×15 کیلومتر تبدیل شدند که درنتیجه ماتریسی به ابعاد 7200×4 به دست آمد. صحت سنجی داده های مدلسازی شده با استفاده از سه آماره (r2)، (MAE) و (RMSE) مورد ارزیابی قرار گرفت و صحت آن ها با اطمینان بالایی تایید گردید. مدلسازی دمایی نشان داده است که دما در ایران در فصول تابستان و زمستان برای دوره 2015 تا 2050 تحت سناریو A1B به ترتیب با مقادیر 09/1 و 33/0 درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت. خودهمبستگی دمایی با آماره Geary"s C حاکی از ارتباط قوی واحدهای فضایی دما در ایران است. مرکز ثقل دمایی ایران تحت واداشت گرمایش جهانی در تمامی فصول موردمطالعه افزایشی بوده و همچنین تابع توزیع جهت‌دار مبین انحراف فضایی دمای فصلی ایران از حالت نرمال بود که منجر به آشکارسازی نقش ارتفاعات و جهت گیری از یکسو و سامانه بزرگ‌مقیاس جوی از سوی دیگر در دمای ایران شده است.

لینک کمکی