فایل رایگان مقاله شناسايي و پهنه‌بندي توده‌هاي خشکيده جنگل‌هاي بلوط ايراني در استان ايلام با استفاده از تصاوير سنجنده ETM+ وOLI در محيط GIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شناسايي و پهنه‌بندي توده‌هاي خشکيده جنگل‌هاي بلوط ايراني در استان ايلام با استفاده از تصاوير سنجنده ETM+ وOLI در محيط GIS :

تحقیق حاضر به منظور بررسی تغییرات جنگل های بلوط استان ایلام به دنبال وقوع خشکیدگی های درختی و شناسایی و پهنه بندی توده های دچار خشکیدگی درختی انجام شده است. برای بررسی وضعیت جنگل های استان قبل از شروع خشکید گی درختی از تصاویر ماهواره ای لندست 7 سنجنده ETM+ سال1380 استفاده شد. به منظور شناسایی توده های خشکیده بلوط، طبقه بندی مناطق خشکیده از نظر توپوگرافی، تعیین مساحت و موقعیت جنگل های تخریب شده استان با استفاده از روش تعیین نمونه های تعلیمی در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی از تصاویر ماهواره ای لندست 8 سنجنده OLI سال 1392 استفاده شد. نتایج به دست آمده از مقایسه تصاویر ماهواره ای سال های 1380 و 1392 نشان داد که سطح جنگل های استان به میزان 26073 هکتار کاهش یافته است که حدود 12847 هکتار آن مربوط به سطح توده های دچار خشکیدگی بوده و حدود 13226 هکتار آن مربوط به احداث شهرک ها، راه سازی و غیره است. بیشترین میزان و درصد خشکیدگی درختی در طبقه انبوهی متوسط جنگل، اقلیم های نیمه خشک سرد، مدیترانه ای سرد و نیمه مرطوب فراسرد، طبقه ارتفاعی800 تا 1200 متر، کلاس شیب صفر تا 15 درصد و جهت جغرافیایی جنوب غربی رخ داده است. در واقع بیشترین میزان و درصد خشکیدگی درختی مربوط به شهرستان های ایلام، چرداول، دره شهر و بدره بوده است.

لینک کمکی