فایل رایگان مقاله ارتقا باورهاي پيشگيري‌کننده از ايدز در دانش آموزان ترکمن با استفاده از الگوي اعتقاد بهداشتي در شهر آق قلا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارتقا باورهاي پيشگيري‌کننده از ايدز در دانش آموزان ترکمن با استفاده از الگوي اعتقاد بهداشتي در شهر آق قلا :

زمینه و هدف: ایدز از بیماری‌های عفونی جدی دنیاست که به‌سرعت در بین جوانان رو به افزایش است، ازآنجایی‌که جوانان در معرض رفتارهای پرخطر هستند، این مطالعه باهدف تعیین تأثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی در ایجاد باورهای پیشگیری‌کننده از ایدز در دانش آموزان دختر ترکمن انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه کارآزمایی میدانی شاهددار تصادفی، بر روی 78 دانش‌آموز دختر دبیرستان‌های شهر آق‌قلا، استان گلستان انجام شد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده چندمرحله‌ای، دو دبیرستان در گروه مداخله و دو دبیرستان در گروه شاهد قرار گرفتند، سپس از هر دبیرستان 2 کلاس انتخاب شد و پرسشنامه اعتقاد بهداشتی ایدز را قبل و بعد از مداخله آموزشی تکمیل نمودند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS.17 و آزمون‌های کای دو، دقیق فیشر، تی-زوجی، ویلکاکسون، تی-مستقل و آنالیز کوواریانس تحلیل شدند.
یافته‌ها: قبل از آموزش دو گروه کنترل و مداخله، از نظر ویژگی‌های جمعیت شناختی و تمامی سازه‌های مدل به‌جز آگاهی تفاوت معنی‌داری نداشتند. آزمون تی-زوجی نشان داد بعد از مداخله آموزشی حیطه‌های آگاهی و حساسیت درک‌شده در گروه مداخله به طور معنی‌دار افزایش و موانع درک‌شده کاهش یافته است (0/05P). آنالیز کوواریانس نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، آگاهی و حساسیت درک‌شده پس از مداخله به‌طور معنی‌داری افزایش یافته است (0/05P). اما در گروه کنترل، میانگین نمرات آگاهی، حساسیت درک‌شده، شدت درک‌شده، منافع درک‌شده و موانع درک‌شده تغییر معناداری نداشت (0/05P).
نتیجه‌گیری: بر اساس مطالعه حاضر، آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در حیطه‌های آگاهی و حساسیت درک‌شده مؤثر بوده است. پیشنهاد می‌شود مداخلات آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی به منظور ارتقا باورهای پیشگیری کننده از ایدز در دانش آموزان دختر دبیرستانی طراحی و اجرا گردد.

لینک کمکی