فایل رایگان مقاله ارزيابي تبيين کنندگي مدل بزنف بر ميزان مصرف قليان در دانشجويان يکي از دانشگاه هاي علوم پزشکي جنوب ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي تبيين کنندگي مدل بزنف بر ميزان مصرف قليان در دانشجويان يکي از دانشگاه هاي علوم پزشکي جنوب ايران :

زمینه و هدف: شیوع مصرف دخانیات در میان دانشجویان، از سال نخست دانشجویی تا سال آخر روندی صعودی دارد. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تبیین کنندگی مدل بزنف بر میزان مصرف قلیان در دانشجویان با استفاده از مدل بزنف است.
مواد و روش ها: در مطالعه مقطعی حاضر 462 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مدل بزنف جمع آوری شدند. داده ها در نرم افزار spss19 با استفاده از آمار توصیفی ،آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیونی تحلیل شدند.
یافته ها: شیوع مصرف سیگار و قلیان به ترتیب 11/7% و 16/6% بود. بین جنس و مصرف سیگار و قلیان رابطه معناداری وجود داشت(0/01>P). میانگین نمرات نگرش، هنجار انتزاعی و عوامل قادر کننده در افراد مورد مطالعه به ترتیب 14/95±72/96، 5/31±21/51، 4/04±19/1 به دست آمد. در ارتباط با قصد رفتاری، 35/28% از مصرف کننده ها اظهار داشتند که هرگز قصد ترک مصرف قلیان را ندارند و فقط 4/32درصد افراد اظهار داشتند که به احتمال خیلی زیاد فصد ترک رفتار را در یک ماه آینده دارند.
نتیجه گیری: با توجه به شیوع قابل توجه مصرف قلیان و سیگار در دانشجویان همچنین وضعیت نسبتاً نامطلوب نگرش، هنجارهای ذهنی و عوامل قادر کننده برای ترک دخانیات ، مداخلات آموزشی بر اساس مدل های بین فردی برای پیشگیری و یا ترک رفتارهای پر خطر پیشنهاد می گردد.

لینک کمکی