فایل رایگان مقاله تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر مديريت استرس شغلي پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير مداخله آموزشي مبتني بر مدل اعتقاد بهداشتي بر مديريت استرس شغلي پرستاران بخش‌هاي مراقبت ويژه :

زمینه و هدف: استرس از مشكت اصلی پرستاران است كه تأثیر زیادی بر عملكـرد حرفـه ای و زنـدگی شخصی آن ها گذاشته و موجب تعارض بین كار و زندگی می شود. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر آموزش مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر استرس شغلی پرستاران بود.
مواد و روش ها: تحقیق حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در پرستاران انجام شد. بطور تصادفی ساده 45 پرستار بخش ویژه یک بیمارستان به عنوان گروه مداخله و42 پرستار بیمارستان دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه(NSS) Nursing stress scale جهت تعیین استرس شغلی پرستاران و پرسشنامه سازه های مدل اعتقاد بهداشتی به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی بود. برنامه آموزشی در سه جلسه 2 ساعته اجرا شد. نمونه ها به مدت یک ماه تحت نظر قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری قبل و یک ماه بعد از آموزش با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. از آزمونهای آماری کای دو و تی استیودنت مستقل، تی استیودنت مزدوج و کالموگرووف- اسمیرنوف استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره استرس شغلی در گروه مداخله، بعد از آموزش از20/800± 107/311به23/352± 89/578 کاهش یافت و در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل، متغیرهای حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، خودکارآمدی و راهنمای عمل و رفتار افزایش معنی دار و موانع درک شده کاهش داشت(0/05 >P)
نتیجه گیری: استفاده از مدل اعتقاد بهداشتی جهت آموزش مدیریت استرس بر کاهش استرس پرستاران مؤثر می باشد. با توجه به اینکه عوامل رفتاری و غیر رفتاری کاهش استرس بر سلامت افراد موثر است در نتیجه برای تغییر رفتار در افراد علاوه بر فرد باید به محیط پیرامون او و سایرینی که بر تغییر رفتار موثر هستند نیز توجه نمود.

لینک کمکی