فایل رایگان مقاله تأثير آموزش درمان شناختي- رفتاري بر افسردگي و سخت‌رويي روان‌شناختي بيماران قلبي- عروقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير آموزش درمان شناختي- رفتاري بر افسردگي و سخت‌رويي روان‌شناختي بيماران قلبي- عروقي :

زمینه و هدف: یکی از عوامل خطری که در بین بیماران قلبی- عروقی منجر به بستری مجدد، کاهش کیفیت زندگی و افزایش خطر مرگ ‌و میر می‌شود، افسردگی است. از طرفی، عده‌ای از افراد غالباً بهتر از سایرین مشکلات و فشارهای زندگی را تحمل نموده و با آنها سازگار می‌شوند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر استفاده از درمان شناختی- رفتاری به‌ منظور کاهش افسردگی و افزایش سخت¬رویی روان‌شناختی در جهت کاهش مشکلات بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی - عروقی بود.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع نیمه¬آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه بیماران قلبی مرد و زن بالای بیست سال و پایین شصت سال بود که به مدّت 10 روز در بیمارستان فرشچیان همدان بستری بودند. از میان این افراد، تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی، به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به ‌منظور بررسی افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک و جهت اندازه‌گیری سخت¬رویی، از پرسشنامه سخت¬رویی (آزمون زمینه‌یابی دیدگاه‌های شخصی) استفاده شد. سپس با استفاده از برنامه 10 جلسه‌ای درمان شناختی- رفتاری، تغییرات به وجود آمده در پس‌آزمون اندازه‌گیری شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که آموزش درمان شناختی- رفتاری، میزان افسردگی بیماران قلبی را کاهش می‌دهد. همچنین، این درمان باعث افزایش سخت¬رویی روان‌شناختی می‌شود.
نتیجه گیری: از یافته‌های پژوهش حاضر ضمن شناخت و مفهوم‌پردازی متغیرهای ارائه ‌شده، می‌توان جهت استفاده از درمان شناختی- رفتاری در کاهش افسردگی و افزایش سخت¬رویی بیماران قلبی بهره برد.

لینک کمکی