فایل رایگان مقاله ارزيابي خود کارآمدي درک شده و ارتباط آن با کنترل متابوليک در بيماران ديابتي شهر قم در سال 1395

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي خود کارآمدي درک شده و ارتباط آن با کنترل متابوليک در بيماران ديابتي شهر قم در سال 1395 :

مقدمه: کنترل متابولیک مجموعه ای از آزمایشات و بررسی های مرتبط با دیابت و به طور روزانه و 2تا 3ماه یک بار می باشد.خودکار آمدی به معنی ایمانی است که شخص به خود دارد که رفتاری خاص را با موفقیت اجرا کند و انتظار نتایج حاصل از آن داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط کنترل متابولیک با خودکارآمدی در بیماران دیابتی شهر قم انجام شد.
روش ها: دراین مطالعه مقطعی 325 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انجمن دیابت شهر قم به روش نمونه گیری تصادفی ساده شرکت کردند. از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی در مدیریت دیابت و برگه ثبت FBS و HbA1C بر اساس آخرین نتیجه آزمایش 3 ماه اخیر استفاده گردید. داده ها در نهایت توسط نرم افزار آماری SPSS 20 با استفاده ازشاخصهای توصیفی وآزمونهای تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها:. نتایج این مطالعه نشان داد که بین میانگین نمره خودکارآمدی و میانگین نمره FBS و HbA1C همبستگی معکوس و معنی دار وجود داشت.همچنین خودکارآمدی بر حسب جنس تفاوت معنی داری را نشان داد.(05/0 p). این مطالعه نشان داد، خودکارآمدی توان پیش گویی کنندگی از FBS و HbA1C را به میزان 22%و18% را دارد.
بحث : نتایج مطالعه نشان دادخودکارآمدی در بیماران در حد متوسط بود میزان FBS و نیز A1c هم بیانگر کنترل مطلوب بیماری دیابت نبود.نکته قابل توجه اینکه بین خودکارآمدی و FBSو HbA1C همبستگی معکوس و معنی دار وجود داشت که نشان می دهد با افزایش خودکارآمدی میزان FBS و HbA1C کاهش می یابد

لینک کمکی