فایل رایگان مقاله بررسي شيوع کمپيلوباکترججوني عامل سندروم گيلن بار در گوشت مرغ و آلايش‌هاي خوراکي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي شيوع کمپيلوباکترججوني عامل سندروم گيلن بار در گوشت مرغ و آلايش‌هاي خوراکي آن :

بررسی شیوع کمپیلوباکترججونی عامل سندروم گیلن بار در گوشت مرغ و آلایش‌هایوآلایش های خوراکی آن


زمینه و هدف: کمپیلوباکتریوزیس به عنوانبه‌عنوان یک بیماری مهم انسان و دام سهم عمده‌ای در ایجاد گاستروآنتریت‌های عفونی انسان دارد و علاوه بر ایجاد اسهال آبکی و خونی، باعث بیماری‌های ثانویه‌ای می‌گردد. اگرچه مطالعات فراوانی از آلودگی گوشت طیور به گونه‌های کمپیلوباکتر در ایران وجود دارد ولی مطالعات اندکی در مورد آلودگی‌های فرآورده‌های جانبی طیور به این نوع از باکتریهاباکتری‌ها صورت گرفته است لذا اهمیت این موضوع ما را بر آن داشت تا به مطالعه و بررسی وضعیت آلودگی این فراورده‌ها بپردازیم.
مواد و روش ها: در یک مطالعه تحلیلی مجموع 552 نمونه شامل گوشت (138 نمونهنمونه)، کبد (138 نمونهنمونه)، سنگدان (138 نمونهنمونه) و قلب مرغ (138 نمونهنمونه) به طوربه‌طور تصادفی از کشتارگاه‌های صنعتی طیور استان آذربایجان غربی جمع آوریجمع‌آوری و با هدفباهدف بررسی حضور گونه‌های کمپیلوباکتر مورد آزمایش فنوتیپیک و ژنوتیپیک قرار گرفتند.
نتایج : بالاترین شیوع گونه‌های کمپیلوباکتر در کبد مرغ (( 2/49 درصد) و پس‌ازآنپس از آن سنگدان (8/42 درصد)، قلب (3/33 درصددرصد) و گوشت مرغ (4/25 درصد) مشاهده شد. شایع‌ترین گونه کمپیلوباکتر جداشدهجدا شده کمپیلوباکتر ججونی (4/78 درصد) و مابقی کمپیلوباکترکولای بودند (6/21 درصددرصد).

نتیجه‌گیری: 208 گونه کمپیلوباکتر جداشدهجدا شده که به روش کشت به عنوانبه‌عنوان کمپیلوباکتر ججونی (ججونی(C.jejuni) و کمپیلوباکتر کولای (C.coli) متمایز شدند بر پایه آزمون واکنش زنجیره‌ای پلی مراز (m.PCR) نیز تائید شدند. نتایج این مطالعه اهمیت آلایش‌های خوراکی طیور را به عنوانبه‌عنوان منبع بالقوه عفونت‌های کمپیلوباکتریایی را نشان می‌دهد.

لینک کمکی