فایل رایگان مقاله مقايسه کمي بيان ژن CK19 در نمونه خون زنان مبتلابه سرطان تخمدان با نمونه نرمال در جمعيت ايران با روش Real- Time PCR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه کمي بيان ژن CK19 در نمونه خون زنان مبتلابه سرطان تخمدان با نمونه نرمال در جمعيت ايران با روش Real- Time PCR :

زمینه و هدف: سرطان تخمدان پنجمین علت مرگ‌ومیر ناشی از سرطان در زنان ایران و ایالات‌متحده است. تشخیص دیر بیماری می‌تواند منجر به مرگ بیمار گردد و درمان آن هزینه بسیاری را به اقتصاد کشور وارد می‌نماید. لذا تشخیص به‌موقع بیماری، درد و هزینه‌های تحمیلی را برای بیماران کاهش خواهد داد. بررسی تغییرات بیان ژن CK19 قابلیت تشخیص زودهنگام سرطان تخمدان را دارد. در این مطالعه پتانسیل بیان ژن CK19 به‌عنوان بیومارکری مولکولی در تشخیص سرطان تخمدان در سیستم گردش خون با استفاده از تکنیک Real Time PCR موردبررسی قرار گرفت تا بتوان با انجام تحقیق و بررسی بیشتر در مورد مكانیسم و نحوه اثر این ژن، از آن به‌عنوان یك هدف مناسب برای درمان سرطان تخمدان استفاده كرد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد شاهدی بر روی 50 نمونه خون زنان مبتلابه سرطان تخمدان و 50 نمونه خون کنترل نرمال افرادی که به بخش انستیتو کانسر بیمارستان امام خمینی مراجعه کرده بودند، انجام شد. بعد از جمع‌آوری نمونه‌ها و استخراج RNAتام نمونه خون اپیتلیال تخمدان فریز شده،cDNA سنتز شد. درنهایت بیان مارکر زیستی CK19 در 50 نمونه خون بیمار و 50 نمونه خون نرمال با استفاده از روش RT-PCR موردبررسی قرار گرفت.
نتایج: نتایج نشان داد که بیان ژن CK19 در مبتلایان به سرطان تخمدان به‌طور معناداری در مقایسه با نمونه شاهد، به میزان 99/4 برابر افزایش‌یافته است. همچنین نتایج گویای این مطلب بود که افزایش بیان، وابسته به‌شدت بیماری بوده و با پیشروی مرحله بیماری، بیان ژن CK19 افزایش می‌یابد.


نتیجه‌گیری: این آزمایش گویای افزایش معنادار بیان ژن CK19 در افراد مبتلابه سرطان تخمدان بود به‌نحوی‌که پیشنهاد می شود که این امر احتمالاً سبب مهار فعالیت ژن‌های سرکوب‌کننده تومور می گردد. بررسی و تائید نقش کلیدی این ژن می‌تواند گامی مهم در جهت غربالگری، بیومارکری مناسب جهت تشخیص غیرتهاجمی و زودهنگام سرطان تخمدان و بررسی روند درمان باشد.

لینک کمکی