فایل رایگان مقاله بررسي رابطه ميان ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله­اي در پيش‌بيني الکسي تايمي بيماران انسدادي مزمن ريه مراجعه‌کننده به بيمارستان ولي‌عصر شهرستان فسا در سال 95

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي رابطه ميان ويژگي‌هاي شخصيتي و راهبردهاي مقابله­اي در پيش‌بيني الکسي تايمي بيماران انسدادي مزمن ريه مراجعه‌کننده به بيمارستان ولي‌عصر شهرستان فسا در سال 95 :

زمینه و هدف: بیماری انسداد مزمن ریه، باعث اختلال در عملکرد ریه و تنگی مجاری هوا می‌گردد و درنتیجه موجب می شود تنفس کامل دشوارتر شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه میان رگه های شخصیتی و راهبردهای مقابله در پیش بینی الکسی تایمی بیماران انسدادی مزمن ریه مراجعه‌کننده به بیمارستان ولی‌عصر شهرستان فسا انجام شد.
مواد و روش‌ها: جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مراجعه‌کننده به درمانگاه تخصصی بیمارستان ولی‌عصر شهر فسا که به روش نمونه گیری در دسترس، تعداد 180 نفر بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شدند. در این پژوهش از سه مقیاس الکسی تایمی تورنتو (FTAS-20)، پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو (NEO-IP-R) و راهبردهای مقابله لازاروس و فولکمن استفاده شد. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS و روش همبستگی و تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد.
نتایج: بین ویژگی‌های شخصیتی روان رنجور خویی، برون‌گرایی و توافق جویی و راهبردهای مقابله ای هیجان مدار ارتباط معناداری وجود دارد(0.05) ؛ اما بین ویژگی شخصیتی گشودگی و باوجدان بودن و راهبردهای مقابله‌ای ارتباط معناداری یافت نشد. همچنین سبک هیجان مدار (000/0 p = 745/0 Beta=)، برون‌گرایی (000/0 p = 313/0 Beta=)، روان رنجور خویی (000/0 p = 288/0 Beta=) و توافق جویی (000/0 p = 098/0 Beta=) قادر به پیش‌بینی الکسی تایمی در بیماران مبتلابه Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) است اما سن، جنسیت و تحصیلات پیش‌بینی کننده‌های خوبی برای الکسی تایمی در بیماران COPD نبودند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان دادند که عوامل شخصیتی نوروز گرایی، برونگرایی و توافق جویی می‌توانند در دو جهت مثبت و منفی تغییرات مربوط به الکسی تایمی را در بیماران مبتلابه COPD پیش‌بینی کنند و سبک مقابله هیجان مدار نیز در جهت منفی قادر به پیش‌بینی الکسی تایمی در این افراد است.

لینک کمکی