فایل رایگان مقاله تهيه‌ي پراکندگي جامد از پاراستامول در پلي وينيل پيروليدون با حلقه‌ي بازشده و پلي‌اتيلن گليکول 4000 و بررسي ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تهيه‌ي پراکندگي جامد از پاراستامول در پلي وينيل پيروليدون با حلقه‌ي بازشده و پلي‌اتيلن گليکول 4000 و بررسي ويژگي‌هاي فيزيکوشيميايي آن :

زمینه و هدف: پراکندگی جامد (Solid dispersion به‌اختصار SD) به‌عنوان یک روش مؤثر برای بهبود ویژگی‌های انحلال‌پذیری و فراهمی زیستی داروهای کم محلول در آب به‌طور سنتی مورداستفاده قرار می‌گیرد. هدف از این مطالعه، بهبود میزان انحلال‌پذیری و سرعت انحلال داروی پاراستامول با تکنیک SD است.
مواد و روش‌ها: پراکندگی‌های جامد تهیه‌شده با استفاده از آزمون حلالیت اشباع، آزمایش آزادسازی دارو در شرایط برون تنی، آزمون آنالیز حرارتی (DSC)، اسپکتروسکوپی مادون‌قرمز فوریه (FTIR) و عکس‌برداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد ارزیابی قرار گرفتند.
نتایج: نتایج تست انحلال‌پذیری نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجهی در حلالیت پاراستامول در مقایسه با داروهای خالص است (p ). پس از گذشت 15 دقیقه، آزادسازی تجمعی در قرص‌های حاوی پراکندگی‌های جامد در مقایسه با قرص‌های حاوی داروی آزاد افزایش یافت (p ). نتایج آزمون FTIR نشان داد که پاراستامول در پراکندگی پلیمری پایدار است. آنالیز حرارتی و تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان دادند که آرایش کریستالی دارو طی فرایند فرمولاسیون ناپایدار می‌شود (ایجاد کریستال‌های آمورف).
نتیجه‌گیری: تست اسپکتروسکوپی FTIR نشان‌دهنده‌ی حضور پیوند هیدروژنی بین پاراستامول و پلیمرها در پراکندگی‌های جامد بود و حضور این پیوندها می‌تواند سبب افزایش انحلال‌پذیری دارو گردد. تست آزادسازی نشان داد سرعت آزادسازی دارو از قرص‌های حاوی پراکندگی‌های جامد نسبت به قرص‌های حاوی داروی آزاد به‌طور چشمگیری افزایش یافت و در حضور PVP K25 نتایج بهتری به دست آمد.

لینک کمکی