فایل رایگان مقاله تأثير ويتامين E بر القاء کلوني‌زايي سلول‌هاي بنيادي اسپرماتوگوني در محيط آزمايشگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير ويتامين E بر القاء کلوني‌زايي سلول‌هاي بنيادي اسپرماتوگوني در محيط آزمايشگاه :

زمینه و هدف: سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، سلول های زایای غیر متمایزی هستند که در طی مرحله پس از بلوغ با حفظ تعادل بین خود نوسازی و تمایز، سبب حفظ اسپرماتوژنز در طول حیات موجود می شوند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر غلظت های مختلف ویتامین E روی کلونی‌زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی است.
مواد و روش‌ها: سلول های اسپرماتوگونی بیضه ی بره ی نابالغ طی دو مرحله هضم آنزیمی جدا و به روش حذف تمایزی تخلیص شدند. این سلول ها به چهار گروه تقسیم و به مدت 10 روز تحت تیمارهای مختلف قرار گرفتند. گروه شاهد (کشت ساده سلول های اسپرماتوگونی در محیط DMEM حاوی 1 درصد آنتی بیوتیک و 5 درصد FBS که هیچ‌گونه تیماری را دریافت نکرد و گروه‌های 1، 2 و 3 که علاوه بر محیط بالا به ترتیب تحت تیمار با 20، 40 و 80 میکروگرم بر میلی لیتر ویتامین E قرار گرفتند. تعویض محیط کشت هر 72 ساعت انجام شد و تعداد و قطر کلونی های تشکیل‌شده در روزهای 4، 7 و 10 پس از کشت به‌وسیله‌ی میکروسکوپ معکوس بررسی گردید. شناسایی کلونی‌ها با استفاده از ایمنوسیتوشیمی آنتی‌ژن PGP9.5 تائید گردید.
نتایج: میانگین تعداد و مساحت کلونی های اسپرماتوگونی در روزهای مختلف کشت در تیمارهای مختلف اختلاف معنی‌داری با گروه شاهد نداشت. میانگین مساحت کلونی‌ها در روز دهم به‌طور معنی‌داری بیشتر از روز چهارم بود (05/0P).
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که افزودن ویتامین E به‌عنوان آنتی‌اکسیدان احتمالاً نقش چشمگیری در القا کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی در کشت کوتاه‌مدت در محیط آزمایشگاه ندارد.

لینک کمکی