فایل رایگان مقاله اثر ضد باکتريايي ترکيبات جديد عليه لاکتوکوکوس گارويه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر ضد باکتريايي ترکيبات جديد عليه لاکتوکوکوس گارويه :

زمینه و هدف: لاکتوکوکوس گارویه از مهم‌ترین پاتوژن‌های آبزیان است که صنعت آبزی‌پروری را تهدید می‌کند. شناسایی، بررسی و کاربرد ترکیبات جدید ضد باکتری می‌تواند راه‌حلی کارا و مهم برای کنترل این پاتوژن باشد. در این مطالعه اثر ضد باکتریایی مشتقات تیواتر، نانوذرات روی، نایسین، پلی الایزین، گلایسین و عصاره‌های هیدروالکلی رزماری و برگ گیاه جغجغه بر روی لاکتوکوکوس گارویه بررسی گردید.
مواد و روش‌ها: پس از تهیه ترکیبات، جهت بررسی اثرات ضد باکتریایی این ترکیبات از روش انتشار در دیسک جهت اندازه‌گیری قطر هاله مهار رشد، از روش براث میکرو دایلوشن جهت تعیین حداقل غلظت بازدارندگی رشد (MIC) و همچنین از روش تعیین حداقل غلظت کشندگی (MBC) استفاده گردید.
نتایج: هیچ‌گونه اثر مهاری از نایسین، پلی الایزین، گلایسین و عصاره هیدروالکلی رزماری بر لاکتوکوکوس گارویه مشاهده نشد. اثر ضد باکتریایی دو مشتق تیواتر، نانوذرات روی و عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه با قطر هاله مهار رشد 35/18-48/9 میلی‌متر، MIC4096-32 و MBC 2048-64 میکروگرم بر میلی‌لیتر مشاهده گردید. بهترین اثر مهاری مربوط به مشتق تیواتر e4 بود.
نتیجه‌گیری: اثر مهاری مشتقات تیواتر، نانوذرات روی و عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر لاکتوکوکوس گارویه اثبات گردید. لیگاندها و کمپلکس‌های جدیدی در تحقیقات آتی می‌تو‌انند بر اساس تیواترهای آزمایش‌شده، طراحی گردند که خواص ضدمیکروبی را بهبود بخشند.

لینک کمکی