فایل رایگان مقاله بررسي مقاومت آنتي‌بيوتيکي و ارتباط ژن استراز (estA) با تشکيل بيوفيلم در سويه‌هاي سودوموناس آئروژينوزا جداشده از بيماران سوختگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي مقاومت آنتي‌بيوتيکي و ارتباط ژن استراز (estA) با تشکيل بيوفيلم در سويه‌هاي سودوموناس آئروژينوزا جداشده از بيماران سوختگي :

زمینه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا به دلیل مقاومت آنتی‌بیوتیکی بالا، به‌عنوان یک عامل عمده عفونت‌های بیمارستانی شناخته‌شده است. تشکیل بیوفیلم، عامل بیماری‌زای مهمی در عفونت‌های سودوموناس آئروژینوزا است. این پاتوژن در طی تشکیل بیوفیلم، هیدرولازهای خارج سلولی ازجمله استراز estA تولید می کند که می تواند تشکیل و ساختار بیوفیلم را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و توزیع ژن estA در میان سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا تولیدکننده بیوفیلم جداشده از بیماران سوختگی است.
مواد و روش‌ها: درمجموع، 37 نمونه سودوموناس آئروژینوزا از بیماران سوختگی در بیمارستان طالقانی شهرستان اهواز با استفاده از روش‌های باکتریولوژی استاندارد شناسایی و جدا شدند. حساسیت آنتی‌بیوتیکی به روش انتشار دیسک مطابق با استاندارد توصیه‌شده توسط CLSI 2015 تعیین گردید. تشکیل بیوفیلم به روش میکروتیتر پلیت اندازه‌گیری شد. حضور ژن estA با روش PCR بررسی گردید.
نتایج: ژن estA در 3/97% از سویه‌ها وجود داشت و 3/78% از سویه‌ها تولیدکننده بیوفیلم بودند. بر اساس نتایج تست آنتی بیوگرام بیشترین مقاومت به آنتی‌بیوتیک پیپراسیلین/ تازوباکتام (92%) و کمترین مقاومت به کلیستین (8%) بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، ارتباط معنی‌داری بین حضور ژن estA و تشکیل بیوفیلم وجود نداشت. میزان بالای مقاومت آنتی‌بیوتیکی در سودوموناس آئروژینوزا قابل‌توجه است.

لینک کمکی