فایل رایگان مقاله اثر 8 هفته فعاليت بدني هوازي بر Hs-CRP و فشارخون کارگران نوبت‌کاري گروه صنعتي سريرپلاست دزفول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر 8 هفته فعاليت بدني هوازي بر Hs-CRP و فشارخون کارگران نوبت‌کاري گروه صنعتي سريرپلاست دزفول :

زمینه و هدف: نوبت‌کاری می‌تواند عاملی برای التهاب، افزایش فشارخون و بیماری‌های قلبی-عروقی باشد. هدف تحقیق حاضر ارزیابی اثر 8 هفته فعالیت بدنی هوازی بر Hs-CRP و فشارخون کارگران نوبت‌کاری گروه‌ صنعتی ‌سریرپلاست ‌دزفول بود.
مواد و روش‌ها: تحقیق حاضر یک پژوهش نیمه تجربی بود که در کارگران ‌نوبت‌کاری پنج شرکت گروه صنعتی سریرپلاست انجام شد. 30 کارگر که به‌طور میانگین 5 سال سابقه نوبت‌کاری داشتند به‌صورت نمونه‌گیری هدف‌دار انتخاب شدند و سپس به‌صورت تصادفی دریکی از دو گروه تمرین هوازی (15n=) و کنترل (15n=) قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته، با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب ذخیره، طبق برنامه تعیین‌شده فعالیت نمودند. قبل و بعد برنامه فعالیت، قد، BW، BMI، WHR، BFP، VF، Hs-CRP، SBP، DBP و HR اندازه‌گیری شدند. برای تجزیه‌وتحلیل یافته‌ها از آزمون کولموگروف–اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون M باکس و تحلیل کواریانس یک متغیره ANCOVA استفاده شد (05/0p).
نتایج: BW، BMI، WHR، BFP و VF گروه آزمایش در پس‌‌آزمون کاهش معنی‌دار داشت و مقدار Vo2max گروه آزمایش افزایش داشت (05/0p). همچنین نتایج مطالعه نشان‌ داد APA برBW ،BMI ، WHR،BFP ،VF ، Hs-CRP، SBP،DBP وHR تأثیر داشته است.
نتیجه‌گیری: 8 هفته فعالیت بدنی هوازی بر کاهش عوامل خطرزای CVD در کارگران نوبت‌کاری مؤثر بود؛ شاید بتوان از فعالیت بدنی هوازی به‌عنوان یک روش غیر دارویی برای پیشگیری از CVD در کارگران نوبت‌کاری استفاده نمود.

لینک کمکی