فایل رایگان مقاله نقش هيستون دِاستيلازها درسرطان دستگاه گوارش انسان و غدد ضميمه دستگاه گوارش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش هيستون دِاستيلازها درسرطان دستگاه گوارش انسان و غدد ضميمه دستگاه گوارش :

زمینه و هدف: در سلول هایسلول‌های یوکاریوت، DNA اطراف پروتئین هایپروتئین‌های هیستونی (H3 and H4، H2 B , H2 A) می پیچدمی‌پیچد و تشکیل نوکلئوزوم می دهدمی‌دهد. سازماندهیسازمان‌دهی کروماتین، یک نقش کلیدی در کنترل بیان ژن دارد. تعدیلات یا تغییرات اپی ژنتیک می تواندمی‌تواند باعث تغییرات برگشت پذیربرگشت‌پذیر ساختمان کروماتین شود که این تغییرات بر روی دسترسی فاکتورهاینسخه‌برداری به رشته DNA و بیان ژن تأثیرگذارتاثیر گذار است. تغییرات هیستون، یکی از موارد اپی ژنتیک است بوده که برای بیان ژن ضروری است. این تغییرات ، حاصل تعادل بین فعالیت دو گروه از آنزیم‌هاآنزیم ها شامل هیستون استیل ترانسفراز و هیستون دِاستیلاز است. دِاستیلاسیون هیستون، ساختمان کروماتین را فشرده کرده و در نتیجهدرنتیجه باعث خاموش شدن ژن می شودمی‌شود. ژن‌هایژن های سرکوب‌کنندهسرکوب کننده سرطان، نقش مهمی در جلوگیری از سرطان ایفا می کنندمی‌کنند. دِاستیله شدن هیستون این ژن‌هاژن ها باعث خاموش شدن ژن و ایجاد سرطان می گرددمی‌گردد. در این مقاله مروری که حاصل مطالعات گروه تحقیقاتی ما در محدودهمحدوه زمانی آبان ماهآبانماه سال 1396 لغایت تیرماه 1397 استمی باشد ما به بررسی اثر آنزیم هایآنزیم‌های هیستون دِاستیلاز در سرطان‌هایسرطان های دستگاه گوارش و غدد ضمیمه می پردازیمپرداخته شد.
مواد و روش هاروش‌ها: برای این مطالعه، ما منابع آنلاین شامل Scopus, PubMed, and ISI جهت یافتن مقالات مرتبط با اثر آنزیم هایآنزیم‌های هیستون دِاستیلاز بر سرطان‌هایسرطان های دستگاه گوارش و غدد ضمیمه مورد بررسیموردبررسی قرار گرفتقرار دادیم.
نتیجه گیرینتیجه‌گیری: در این مطالعه ما نتیجه گرفته شدیم که آنزیم هایآنزیم‌های هیستون دِاستیلاز از طریق دِاستیله کردن هیستون ژن‌هایژن های سرکوب‌کنندهسرکوب کننده سرطان می‌توانندمی توانند باعث ایجاد سرطان در دستگاه گوارش و غدد ضمیمه شوند.

لینک کمکی