فایل رایگان مقاله اثربخشي مهارت‌آموزي گروهي رفتاردرماني ديالکتيکي بر تنظيم هيجان دختران افسرده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي مهارت‌آموزي گروهي رفتاردرماني ديالکتيکي بر تنظيم هيجان دختران افسرده :

مقدمه: افسردگی شایع‌ترین اختلال روان‌پزشکی می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی مهارت‌آموزی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان دانش‌آموزان دختر دارای اختلال افسردگی بود.
روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری 2 ماهه روی 24 نفر دانش‌آموزان دختر انجام شد. روش نمونه گیری هدفمند بود و بدین منظور فراخوانی برای مشاوران مدارس متوسطه دوم جهت ارجاع دانش‌آموزان دختر مشغول به تحصیل در پایه دوم و سوم، مشکوک به افسردگی، ارسال شد. از دانش‌آموزان ارجاعی به هسته مشاوره آموزش پرورش شهرستان لاهیجان 24 نفر که بر اساس تست افسردگی بک II (BDI-II) و مصاحبه بالینی ساختاریافته (SCID) دارای اختلال افسردگی بودند، انتخاب و به صورت کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل در انتظار درمان گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده ها از مقیاس دشواری تنظیم هیجانی گرتز و روئمر (DERS) استفاده شد. مشارکت‌کنندگان گروه آزمایش 14 جلسه مهارت‌آموزی گروهی رفتار درمانی دیالکتیکی را دریافت نمودند و گروه کنترل در لیست انتظار ثبت شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نگارش 22 و شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که بین میانگین نمرات دشواری تنظیم هیجان دختران افسرده که مهارت‌آموزی رفتاردرمانی دیالکتیکی را دریافت کردند و میانگین نمرات دشواری تنظیم هیجان دختران افسرده که این روش را دریافت نکردند، تفاوت معنا‌داری وجود دارد (0/05 > p).
نتیجه‌گیری: نتایج این بررسی نشان داد مهارت‌آموزی رفتاردرمان دیالکتک منجر به کاهش موثر و ماندگار دشواریهای تنظم هجان دختران افسرده مگردد.

لینک کمکی