فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش واقعيت درماني بر بهزيستي روانشناختي و شادکامي سربازان يک مرکز نظامي در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي آموزش واقعيت درماني بر بهزيستي روانشناختي و شادکامي سربازان يک مرکز نظامي در تهران :

مقدمه: دوره سربازی شرایط تازه ای بوده که برای افراد تنیدگی هایی را به همراه دارد. به نظر می رسد این امر می تواند بهزیستی روانشناختی و به تبع آن شادکامی سربازان را تحت تاثیر قرار دهد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش واقعیت درمانی بر بهزیستی روانشناختی و شادکامی سربازان یک مرکز نظامی در تهران انجام گرفته است.
روش کار: پژوهش از نوع نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سربازان مراجعه کننده به مرکز مشاوره در تابستان سال 1397بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از این جامعه بود، که به روش نمونه گیری داوطلبانه در این پژوهش شرکت، و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای سنجش بهزیستی روانشناختی و شادکامی، به ترتیب پرسشنامه های ریف و شادکامی آکسفورد به کار برده شد. گروه آزمایش تحت مداخله آموزش واقعیت درمانی به مدت 9 جلسه ، 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت نکردند. داده های بدست آمده وارد نرم افزار spss شده و با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش واقعیت درمانی در افزایش بهزیستی روانشناختی (0/025= P) و شادکامی(0/013= P) سربازان موثر است. به عبارتی دیگر میانگین نمرات بهزیستی روانشناختی و شادکامی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه افزایش یافته است.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان با مداخله های روانشناختی، سربازان را در رسیدن به بهزیستی روانشناختی بهتر کمک کرد و این امر باعث شادکامی آنان نیز می شود.

لینک کمکی