فایل رایگان مقاله مقايسه تعارضات بين فردي، باورهاي جنسيتي و رضايت از کار در پرستاران زن و مرد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مقايسه تعارضات بين فردي، باورهاي جنسيتي و رضايت از کار در پرستاران زن و مرد :

مقدمه: در سازمان‌های مراقبت سلامت، پرستاران بزرگترین گروه منابع انسانی هستند و نقش عمده‌ای در کیفیت ارائه خدمات به عهده دارند، لذا رضایت و عدم تعارضات حرفه‌ای آنها موفقیت ارائه خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، فایل رایگان مقاله مقايسه تعارضات بين فردي، باورهاي جنسيتي و رضايت از کار در پرستاران زن و مرد در بخش روانپزشکی بیمارستان پنج آذر گرگان بود.
روش کار: این مطالعه توصیفی و از نوع مقایسه ای بود که در سال 1397 انجام شد. جامعه آماری تمامی پرستاران بخش روانپزشکی بیمارستان پنج آذر گرگان بودند و تعداد نمونه 102 پرستار (52 زن و 50 مرد) بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه رضایت از کار مینه سوتا (MSQ)، آزمون باورهای جنسی بم (BSRI) و پرسشنامه تعارضات بین فردی اسپکتور و جکس (ICAWS) استفاده شد. همچنین از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره با توجه به نرم افزار SPSS24 استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین رضایت از کار در پرستاران زن و مرد تفاوت معنی‌داری وجود دارد، اما بین باورهای جنسیتی و تعارضات بین فردی تفاوت معنی‌داری در پرستاران زن و مرد مشاهده نشد.
نتیجه گیری: به طور کلی می توان دریافت نمود که تفاوت رضایت بدست آمده در دو گروه ناشی از ویژگی های تعارضات بین فردی و باورهای جنسیتی می‌باشد، بنابراین در جهت شناسایی رضایت از کار پرستاران بررسی دیگر سازه‌های روان شناختی می‌تواند تعیین کننده‌ موثرتری در افزایش رضایت شغلی پرستاران باشد.

لینک کمکی