فایل رایگان مقاله تاثير سبک تفريح و سرگرمي خريد در سلامت روان و افسردگي در دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير سبک تفريح و سرگرمي خريد در سلامت روان و افسردگي در دانشجويان رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي :

چکیده
مقدمه: مشکلات ذهنی از جمله اضطراب، افسردگی وکاهش عزت نفس را می توان با فعالیت های مفرح از جمله گشت زدن در اماکن فروش و خریدکردن بهبود بخشید. این تحقیق با هدف تعیین اثر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی در دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد.
روش کار: این پژوهش مداخله ای روی 477 نفر از دانشجویان در پنج ناحیه کشور انجام شد. آزمودنی ها پرسشنامه سلامت روان (28-GHQ) را به عنوان پیش آزمون و یک ماه بعد، به عنوان پس آزمون تکمیل نمودند و طی این مدت از آنها خواسته شد تا خرید انجام ندهند. سبک تفریح و سرگرمی خرید کردن با پرسشنامه اسپرولزوکندال اندازه گیری شد. برای تعیین اثر سبک تفریح و سرگرمی خرید در سلامت روان و افسردگی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T همبسته استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه سلامت روان بترتیب 9/12 ±22/57 و 11/27± 30/90 بود. از طرفی در پیش آزمون و پس آزمون بترتیب 32/28 % و 60/59 % از آزمودنی ها از نظر سلامت روان در وضعیت نامطلوب قرار داشتند. بر این اساس اختلاف بین میزان سلامت روان در پیش آزمون و پس آزمون معنی دار بود (0/020=p). در ابعاد افسردگی، ضعف در عملکرد اجتماعی و اضطراب، بین دو بار اندازه گیری تفاوت معناداری وجود داشت (0/05>p). نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بیانگر ارتباط مثبت و معنادار بین میزان خرید و سلامت روان دانشجویان بود (001/=p و0/613=r).
نتیجه گیری: جلوگیری از خرید به مدت یک ماه باعث کاهش سلامت روان دانشجویان گردیده است. بنابراین فعالیت خرید کردن ممکن است بتواند بر سلامت روان و افسردگی تاثیر بگذارد.

لینک کمکی