فایل رایگان مقاله تأثير عصاره ريز جلبک اسپيرولينا بر روي بيان ژن ضد آپوپتوتيک Bcl-2 در رده سلولي سرطان مغز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير عصاره ريز جلبک اسپيرولينا بر روي بيان ژن ضد آپوپتوتيک Bcl-2 در رده سلولي سرطان مغز :

مقدمه: رده سلولی U87 شامل سلول های سرطانی گلیوبلاستوما به عنوان حادترین نوع تومور مغزی از رده انسانی می باشد. افزایش بیان ژن Bcl-2 در سلول های سرطانی اثر ضدآپوپتوزی دارد. در مطالعه حاضر اثر عصاره جلبک اسپیرولینا بر روی میزان بیان ژن در رده سلول سرطانی بررسی شده است. عصاره جلبک دارای مقادیر زیادی بتا کاروتن است که ماده ای ضد سرطان است. امروزه به علت عوارض جانبی داروهای شیمیایی، تمایل به استفاده از جلبک‌ها و گیاهان دارویی در درمان بیماری‌ها افزایش یافته است.
روش کار: گروه مورد بررسی در این مطالعه رده سلولی U87 می باشد. در این مطالعه رده سلولی سرطان مغز از مرکز ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران تهیه و کشت داده شد. سلول ها به دو گروه تیمار و کنترل تقسیم شدند. تأثیر عصاره جلبک اسپیرولینا روی گروه تیمار با استفاده از MTTسنجیده شد. ژن مرجع در این مطالعه GAPDH بود. RNA از سلول های گروه تیمار و کنترل استخراج و cDNA ساخته شد. میزان نسبی بیان ژن ها با استفاده ازReal-time PCR و Ct مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار REST 2009 V2.0.13 آنالیز گردید.
یافته ها: نتیجهMTT نشان داد که IC50 در 48 ساعت تیمار، mg/ml01/10 می باشد. با انجامReal-time PCR مشخص شد که در این سلول ها، میزان بیان ژن ضد آپوپتوزی Bcl-2 به میزان 3 برابر کاهش پیدا کرد و با توجه به اینکه 05/0>p- value است (p- value=0) این کاهش معنی دار است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که در سلول های گروه تیمار با عصاره جلبک میزان بیان Bcl-2 سه برابر و به طور معنی داری کاهش داشته است.

لینک کمکی