فایل رایگان مقاله اثر روان درماني يکپارچه نگر بر تصوير بدني، خوردن آگاهانه، رضايت از درمان و درمانگر در زنان چاق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر روان درماني يکپارچه نگر بر تصوير بدني، خوردن آگاهانه، رضايت از درمان و درمانگر در زنان چاق :

مقدمه: امروزه، چاقی یکی از معضلات سلامتی و عامل خطرساز برای بسیاری از بیماری ها است و با افزایش شیوع چاقی به راهبردهای روانشناختی موثر برای مقابله با این مشکل نیاز می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان درمانی یکپارچه نگر بر تصویر بدنی، خوردن آگاهانه و رضایت از درمان و درمانگر در افراد چاق انجام گرفت.
مواد و روش ها: این پژوهش شبه تجربی با طرح پیش آزمون، -پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بعد گذشت 3 ماه از مداخله بود. 30 نفر زنان چاق به صورت تصادفی ساده در دو گروه مداخله (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. مداخله آموزشی به مدت 9 جلسه 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایش انجام شد و در گروه کنترل هیچ مداخله‌ای انجام نشد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه های تصویر بدنی، خوردن آگاهانه و رضایت از درمان و درمانگر قبل و بعد از مداخله استفاده شد.
یافته ها: یافته ها براساس تحلیل واریانس نشان داد که تصویر بدنی و خوردن آگاهانه بعد از مداخله در بین دو گروه تفاوت معنی دار و در مورد رضایت از درمان و درمانگر تفاوتی مشاهده نشد. میانگین نمره هر سه متغیر (تصویر بدنی، خوردن آگاهانه، رضایت از درمان و درمانگر) در هر دو گروه تحت مطالعه در پیش آزمون تفاوتی با هم نداشتند (05/0 p>)، ولی در پس آزمون و پیگیری تفاوت معنی دار (001/0 p=) و بهبود شرایط مشاهده شد. تفاوت بین نمره میانگین دو گروه در پس آزمون در متغیر تصویر بدنی و مرحله پیگیری به ترتیب 40/8 و 260/6 نمره؛ در متغیر خوردن آگاهانه 86/28- و 33/32- نمره؛ و برای متغیر رضایت از درمان و دمانگر 53/2 و 80/4 نمره بود.
نتیجه گیری: روان درمانی یکپارچه نگر می تواند بر روی تصویر بدنی، خوردن آگاهانه و رضایت از درمان و درمانگر افراد تاثیر داشته باشد و با استفاده از این روش ممکن است بتوان نگرش افراد چاق را در این موارد تغییر داد و بهبود بخشید.

لینک کمکی