فایل رایگان مقاله شناسايي گونه هاي کمپيلوباکتر در مرغ هاي کشتارگاه هاي جهرم در سال 96-1395.

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله شناسايي گونه هاي کمپيلوباکتر در مرغ هاي کشتارگاه هاي جهرم در سال 96-1395. :

مقدمه:
کمپیلوباکتر ها از شایع‌ترین باکتری‌های مشترک بین انسان و دام محسوب می شونددرمیان موادغذایی با منشاءدامی،حضورگونه‌های کمپیلوباکتر درگوشت طیوربه وفورگزارش شده ومصرف گوشت نیم پز، مهم‌ترین راه انتقال آلودگی به انسان میباشد.این مطالعه باهدف شناسایی گونه های کمپیلوباکتر در مرغ های کشتارگاه های جهرم در سال 96-1395 انجام پذیرفت.
مواد و روش کار:
در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 328 قطعه ازلاشه های مرغ،به صورت تصادفی طی فصول زمستان و بهار96-1395 از کشتارگاه های شهرستان جهرم انتخاب شدند.جهت انتقال نمونه ها از محیط انتقالیCampy – Thio و برای شناسایی کمپیلوباکتر از محیط غنی کنندهExeter Broth و محیط انتخابی Agar Skirrow و آزمایش های اختصاصی باکتریولوژی استفاده شد.داده ها با نرم افزارSPSS ورژن 21 در سطح آمار توصیفی با استفاده از فراوانی و درصد و آزمون کای اسکور در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها:
از مجموع 328 نمونه مورد بررسی217نمونه (%1/66) آلودگی به انواع کمپیلوباکتر را نشان دادند که 146نمونه (%3/67)کمپیلوباکتر ژژونی و71 نمونه (%7/32)سایر گونه های کمپیلوباکتر بودند.همچنین 118مورد آلودگی (%72)مربوط به فصل بهار و 99 مورد آلودگی (%4/60)مربوط به فصل زمستان ودرصد فراوانی آلودگی کبد3/79،سنگدان 5/69،قلب61 وگوشت مرغ55 درصد میباشد.
بحث و نتیجه گیری:
با توجه به وجود آلودگی%1/66 درلاشه های مرغ خصوصا کبد که منبع بالقوه عفونت های کمپیلوباکتریایی و از مخاطرات مهم بهداشتی میباشد،و معنی دار شدن ارتباط درصد فراوانی آلودگی با فصل اطلاع رسانی در خصوص عدم مصرف برخی قسمت های مرغ و آموزش روش های صحیح شستشو و پخت کامل مرغ ، و احتیاط های لازم طی فصول مختلف لازم بنظرمیرسد.

لینک کمکی