فایل رایگان مقاله اثر محافظتي ملاتونين بر هورمون‌هاي محور هيپوفيز- بيضه و فرايند اسپرماتوژنز در موش سوري نژاد Balb/c بالغ القاء شده با سرترالين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثر محافظتي ملاتونين بر هورمون‌هاي محور هيپوفيز- بيضه و فرايند اسپرماتوژنز در موش سوري نژاد Balb/c بالغ القاء شده با سرترالين :

زمینه و هدف: سرترالین بر عملکرد جنسی و باروری اثر گذار است. ملاتونین یک آنتی‌اکسیدان قوی و دارای پتانسیل بالا جهت خنثی‌سازی سموم دارویی می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثرات ملاتونین بر تغییرات بافت بیضه موش‌های سوری و تغییرات محور هیپوفیز- بیضه به دنبال تزریق داخل صفاقی سرترالین بود.
مواد و روش‌ها: 40 سر موش‌ نر سوری به صورت تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند: گروه کنترل، شاهد(دریافت کننده سرترالین 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن، روزانه به مدت دو هفته) وگروه های تجربی 1، 2 و 3، که ملاتونین با سه دوز مختلف به ترتیب (5، 10و 15 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) به صورت تزریق داخل صفاقی تیمار می شدند. گروه های تجربی، ملاتونین و سرترالین را به ترتیب به صورت یک روز درمیان و روزانه، به مدت 2 هفته دریافت می کردند. پس از 15 روز، میزان هورمون های جنسی با خونگیری مستقیم از قلب حیوان و هیستولوژی بیضه مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: موش های دریافت کننده سرترالین در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معنی دار در میزان هورمون های تستوسترون، FSH و LH (P0/01) و فرایند اسپرماتوژنز(P0/001) مشاهده گردید. ملاتونین در گروه های تجربی 2 و 3، اثرات مضر سرترالین بر هورمون ها (P0/01)، بافت بیضه و کیفیت بلوغ اسپرماتوژنز را بهبود بخشیدP0/05)).
نتیجه گیری: تجویز ملاتونین به صورت وابسته به دوز باعث کاهش عوارض ناشی از سرترالین بر میانگین سطح سرمی هورمون های جنسی و تعداد سلول های دودمان اسپرماتوژنز در موش سوری نر می شود.

لینک کمکی