فایل رایگان مقاله کاهش فضاي جستجو در بازشناسي زيرواژگان تايپي فارسي با استفاده از موقعيت نقاط و علائم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله کاهش فضاي جستجو در بازشناسي زيرواژگان تايپي فارسي با استفاده از موقعيت نقاط و علائم :

در این مقاله با استفاده از روشی ساده، اما کارا سعی شده دامنه جستجوی زیرواژگان به‌شدّت کاهش یابد. در گام آموزش، داده‌های آموزشی بر‌اساس موقعیت علائم گروه‌بندی می‌شوند، در گروه‌هایی که تعداد عناصر بیش از ده زیرواژه است، برای کاهش فضای جستجو با توجه به تعداد عناصر گروه، با استخراج ویژگی‌های ساده‌ای از پروفایل‌های افقی و عمودی خوشه‌بندی صورت می‌گیرد. در مرحله بازشناسی در نخستین مرحله با تعیین نسبت پهنا به ارتفاع زیرواژه (با علائم و بی‌علائم) و کد موقعیت نقاط و علائم، دامنه جستجو به زیرواژگانی با این کد موقعیت که در محدوده‌ای از نسبت‌های یاد‌شده باشند، محدود می‌‌شود؛ در‌صورتی‌که تعداد زیرواژگان محدود‌شده در این مرحله کمتر از ده باشد، این محدوده پذیرفته و در غیر این‌صورت در مرحله بعد با استخراج ویژگی‌های ساده‌ای از پروفایل‌های افقی و عمودی فضای جستجو به تعدادی از نزدیکترین خوشه‌ها به این زیرواژه که شرط نسبت پهنا به ارتفاع را نیز ارضا کنند محدود می‌‌شود. با اعمال روش پیشنهادی این مقاله فضای جستجو تا حد قابل قبولی کاهش یافته است.

لینک کمکی