فایل رایگان مقاله بررسي اثرات کاربري اراضي بر فرسايش خاک با الگوريتم WLC (مطالعه موردي: حوضه آبخيز آق‌لاقان‌چاي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي اثرات کاربري اراضي بر فرسايش خاک با الگوريتم WLC (مطالعه موردي: حوضه آبخيز آق‌لاقان‌چاي) :

امروزه تبدیل جنگل‌ها و مراتع به اراضی کشاورزی و مناطق انسان ساخت، نگرانی‌های زیادی را در زمینه ی تخریب خاک، محیط‌زیست و تغیر اقلیم جهانی در سطح دنیا پدید آورده است؛ از این ‌رو، مطالعه ی تغییرات فرسایش خاک در اثر تغییر کاربری اراضی ضروری است. بنابراین، در این پژوهش به‌ بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در حوضه ی آبخیز آق لاقان چای استان اردبیل و تأثیر آن بر فرسایش‌ خاک پرداخته شد. بدین منظور، نقشه ی کاربری اراضی سال های مورد مطالعه با استفاده از روش شیءگرا و الگوریتم نزدیک ترین همسایگی، از روی تصاویر ماهواره‌ای لندست استخراج شد. تهیه ی نقشه ی پهنه‌بندی فرسایش خاک نیز با استفاده از نقشه ی کاربری اراضی و عواملی شامل لیتولوژی، شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، بارش و خاک با استفاده از روش وزن دهی کریتیک و روش ترکیب خطی وزن‌دار صورت گرفت. براساس نقشه ی پهنه بندی فرسایش تولید شده در سال های 1990، 2000 و 2018، به طور عمده مناطق با طبقه ی بسیار پرخطر و مناطق پرخطر در کاربری های دیم زار و مناطق کشاورزی ـ باغات قرار دارد. با توجه به پهنه‌بندی فرسایش خاک در این سال‌ها، مساحت طبقه ی بسیار پرخطر به ترتیب 20/11، 20/12 و 22/12 درصد و طبقه ی پرخطر به ترتیب 59/25، 65/26 و 29/28 درصد است که افزایش فرسایش خاک را درگذر زمان نشان می دهد. نتایج نشان داد تغییر مراتع و تبدیل آن به مناطق کشاورزی و انسان‌ساخت، بیشترین میزان تأثیر را بر فرسایش خاک داشته است.

لینک کمکی