فایل رایگان مقاله بررسي تأثير محلول ويتامين ث برگرانولاسيون زخم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تأثير محلول ويتامين ث برگرانولاسيون زخم :

زمینه و هدف: جهت بهبودی زخم های سوختگی درمان های متفاوتی مورد آزمایش قرار گرفته است که هرکدام از آن‌ها اثرات و عوارضی را از خود به‌جای گذاشته‌اند، بنابراین تلاش پژوهشگران بهبود سریع‌تر زخم ها با عوارض کمتر و هم‌چنین رضایت بیشتر بیماران است. این پژوهش تأثیر محلول ویتامین ث موضعی را بر گرانولاسیون زخم سوختگی مورد بررسی قرار می دهد.

روش اجرا: در این مطالعه زخم های سوخته‌ی 30 بیمار بستری در بخش سوختگی به نواحی کنترل و مداخله تقسیم شده و در ناحیه‌ی مداخله علاوه‌بر درمان موضعی با پماد سیلورسولفادیازین، محلول ویتامین ث بر ناحیه‌ی مورد بررسی استعمال شد. زخم در روزهای اول، سوم، هفتم و چهاردهم توسط چک‌لیست بیتز ـ جنسن مورد مشاهده قرار گرفت. پس از جمع‌آوری داده ها، تحلیل اطلاعات با نسخه‌ی 16 نرم‌افزار spss انجام شد.

یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری، نشان داد میانگین نمره‌ی گرانولاسیون زخم بین دو نوع درمان ازنظر آماری معنی‌دار است (004/0P=) و ویتامین ث موضعی تأثیر معنی‌داری بر بهبود گرانولاسیون زخم داشته است. در مورد اثرات درون‌گروهی نیز، اثر مدت زمان بر میانگین نمره‌ی گرانولاسیون زخم ازنظر آماری معنی‌دار است و میانگین این نمره در روزهای یکم، سوم، هفتم و چهاردهم تفاوت معنی‌داری دارد (000/0P= و 430/264F=).

نتیجه‌گیری: ویتامین ث موضعی در تسریع ترمیم زخم مؤثر است.

لینک کمکی