فایل رایگان مقاله تلفيق مدل‌هاي مديريت کايزني و کارت امتيازي متوازن (BSC) جهت ارايه الگويي براي بهبود مستمر عملکرد بيمارستان‌ها(مورد مطالعه بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شاهرود)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تلفيق مدل‌هاي مديريت کايزني و کارت امتيازي متوازن (BSC) جهت ارايه الگويي براي بهبود مستمر عملکرد بيمارستان‌ها(مورد مطالعه بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي شاهرود) :

زمینه و هدف: محیط کاری پیچیده و آشفته امروزی، سازمان ها نیازمند پیوند قوی بین استراتژی واجرای موثر راهبرد می‌باشند. هدف این پژوهش ادغام مدل کارت امتیازی متوازن با مدیریت کایزنی برای رفع این نیاز و افزایش راندمان و نوآوری در سازمان و ایجاد مزیت رقابتی پایدار است.
روش‌ بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی گردآوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی است و طی سه مرحله انجام شد. برای اجرا در بیمارستانهای شاهرود از دودسته پرسش‌ نامه ‌ی محقق‌ساخته(با روایی و پایایی 0/852) استفاده شد. اولی جهت شناسایی عوامل با بهره‌گیری از روش دلفی توسط 16 نفر ‌خبره و دومی جهت تایید شاخص‌ها که توسط 829 نفر از ذی‌نفعان بیمارستانها به ‌صورت تصادفی تکمیل و با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی تحلیل شد. برای تعیین میزان تاثیرگذاری شاخص‌ها بر یکدیگر از مدل ساختاری-تفسیری و به‌منظور تعیین روابط علت و معلولی اهداف و تلفیق دو مدل، ماتریس گسترش عملکرد کیفیت با استفاده از نظر کارشناسان خبره به‌ کارگرفته شد.

یافته‌ها: این تحقیق نشان داد که برای دست یابی به اهداف منظر رشد و یادگیری در مدل BSC، باید از بعد«بهبود» (mura) در مدل کایزنی استفاده گردد. همچنین برای دست یابی به اهداف فرایندهای داخلی، باید بعد«ادغام» (muri)، برای رسیدن به اهداف منظر‌مالی بعد«حذف» (muda)، و برای اهداف منظر مشتریان، باید بعد«بهبود» (mura) به ‌کارگرفته شود.
نتیجه‌گیری: تلفیق مدل‌های BSC و مدیریت کایزنی، می ‌تواند چارچوب مناسبی را برای بهبود مستمر عملکرد سازمان فراهم نماید؛ زیرا به طور موفقیت‌آمیزی دربیمارستان های شاهرود اجرا گردیده و این تحقیق نشان داد که بهبود مستمر و افزایش بهره‌وری در بیمارستان را به دنبال دارد.

لینک کمکی