فایل رایگان مقاله اضطراب کتابخانه‌اي دستياران در استفاده از منابع اطلاعاتي و خدمات الکترونيکي بر اساس مقياس باستيک بومي‌شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اضطراب کتابخانه‌اي دستياران در استفاده از منابع اطلاعاتي و خدمات الکترونيکي بر اساس مقياس باستيک بومي‌شده :

زمینه و هدف: کتابخانه برای برخی از دانشجویان، محل امنی برای تحقیق و مطالعه به ‌شمار می‌آید، اما برای برخی دیگر زمینه‌های اضطراب را ایجاد می‌کند. هدف اصلی پژوهش بررسی اضطراب کتابخانه‌ای دستیاران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در استفاده از منابع اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی بر اساس عوامل پنجگانه ‌ی مقیاس باستیک می‌باشد.
روش‌ بررسی: پژوهش پیمایشی مقطعی بود. حجم نمونه 197 نفر بود که از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده پرسش ‌نامه‌ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برابر 0/809 تایید شد. پرسش‌ نامه شامل 41 سؤال در مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت بود. سؤالات اضطراب کتابخانه‌ای بر اساس عوامل پنجگانه مقیاس باستیک طراحی و بومی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آمار تحلیلی آزمون‌های کولموگراف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 23 انجام شد.

یافته‌ها: میانگین نمره ی اضطراب کتابخانه‌ای 78/32، میانگین نمره ی میزان آشنایی و میزان استفاده 32/08 و 29/54 بود. عوامل مکانیکی و عوامل عاطفی بالاترین میانگین را در میان عوامل ایجاد‌کننده ی اضطراب کتابخانه‌ای داشتند. میانگین اضطراب کتابخانه‌ای بین دستیاران زن و مرد تفاوت معناداری نداشت‌(0/05>p). بین اضطراب کتابخانه‌ای دستیاران و مهارت‌های استفاده از منابع اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی، میزان آشنایی و استفاده‌ ی آنان رابطه ‌ی معناداری وجود داشت.

نتیجه‌گیری: نتایج، نشان‌دهنده ‌ی وجـود سطحی از اضطراب کتابخانه‌ای در بین دستیاران است. پـذیرش ایـن واقعیـت می‌تواند قدم مثبتی در رفع مشکلات موجود در زمینه ی استفاده از منابع اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی محسوب گردد.

لینک کمکی