فایل رایگان مقاله تاثير بهسازي نيروي انساني بر فشارهاي رواني شغلي با نقش ميانجي خودپنداره در دانشگاه علوم پزشکي شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تاثير بهسازي نيروي انساني بر فشارهاي رواني شغلي با نقش ميانجي خودپنداره در دانشگاه علوم پزشکي شيراز :

زمینه و هدف: فشار روانی شغلی یکی از دلایل ترک کار و انگیزه ‌ی پایین است و تقلیل آن می‌تواند پیامدهای مثبتی برای سازمان داشته باشد. طبق مطالعات، بهسازی کارکنان و خودپنداره ی مثبت آنها نسبت به محیط کار می تواند از فشارهای روانی شغلی بکاهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر بهسازی نیروی انسانی بر فشارهای روانی شغلی با توجه به نقش میانجی خودپنداره کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز می‌باشد.
روش بررسی: مطالعه ‌ی حاضر توصیفی، از نوع همبستگی است. جامعه‌ ی پژوهش شامل 584 نفر از کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهر شیراز در سال 1397 بود که 234 نفر با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از سه پرسش‌ نامه ‌ی استاندارد انجام شد که روایی محتوایی و پایایی آنها تایید گردید. برای تحلیل آماری، از مدل ‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌ افزار Amos و SPSS استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بهسازی نیروی انسانی بر فشارهای روانی شغلی کارکنان(ضریب مسیر 0/778-) تاثیر معکوس داشت. بهسازی نیروی انسانی بر خودپنداره‌ ی کارکنان(ضریب مسیر 0/843) تاثیر مستقیم داشت، اما خودپنداره ‌ی کارکنان بر فشار روانی شغلی(ضریب مسیر 0/166) تاثیر نداشت. از آنجاکه مسیر بهسازی نیروی انسانی-خودپنداره و خودپنداره–فشارهای روانی شغلی معنی دار نبود، لذا بهسازی نیروی انسانی بر فشارهای روانی شغلی از طریق متغیر میانجی خودپنداره در سطح اطمینان 0/95 تاثیر نداشت.

نتیجه گیری: طبق نتیجه ‌ی پژوهش، بر اجرای بهسازی مستمر کارکنان در جهت ارتقای مهارت ها و توانایی ‌های آنها برای کاهش فشارهای روانی شغلی تاکید می شود.

لینک کمکی