فایل رایگان مقاله بررسي ميزان سواد سلامت مراجعه‌کنندگان به مطب پزشکان متخصص شهر کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي ميزان سواد سلامت مراجعه‌کنندگان به مطب پزشکان متخصص شهر کرمانشاه :

زمینه و هدف: سواد سمت نقش مهمى در افزایش آگاهى و دانش افراد در دنیاى امروزى داشته و رابطه ی تنگاتنگی با وضعیت بهداشتى، سمت و نیز درمان بیماری ‌های آنها دارد. هدف از پژوهش حاضر تعیین وضعیت سواد سلامت مراجعه ‌کنندگان به مطب پزشکان متخصص شهر کرمانشاه است.
روش بررسی: روش این مطالعه توصیفی-پیمایشی از نوع مقطعی است. جامعه ‌ی پژوهش مراجعه‌کنندگان(بیماران و همراهان وی) به مطب ‌های پزشکان متخصص شهر کرمانشاه بود. تعداد 380 نفر به‌ روش نمونه ‌گیری تصادفی ساده در سال 1396 و در طی سه ماه بررسی گردید. ابزار گردآوری داده ‌ها پرسش‌ نامه ‌ی سنجش سواد سلامت بزرگسالان ساکن شهرهای ایران (HELIA) بود. روایی پرسش نامه با نظر متخصصان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/89 به‌دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری(یومان-ویتنی و کروسکال-والیس) در نرم‌افزار SPSS و اکسل انجام شد.
یافته ‌ها: یافته ‌های پژوهش حاضر نشان داد که سواد سلامت مراجعه‌کنندگان به مطب‌ های پزشکان شهر کرمانشاه در سطح مطلوب(کافی) است. سه منبع«اینترنت»، «پرسش از پزشک و کارکنان درمانی» و «رادیو و تلویزیون» اولویت ‌های کسب اطلاعات یا سواد سلامت هستند. همچنین نتایج نشان داد، سواد سلامت افراد از نظر ویژگی‌های سن، جنسیت، تحصیلات و شغل تفاوت دارد.
نتیجه ‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که اغلب افرادی که از سواد سلامت پایین و محدود برخوردارند جزو گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه(سنین بالا، سطح تحصیلات پایین و کم درآمد) بودند. از این رو، توجه به نیازهای اطلاعاتی بهداشتی و سواد سلامت گروه‌های آسیب‌پذیر و طراحی آموزش ساده و هدفمند آنها با بهره‌گیری از رسانه‌های مطلوب توصیه می ‌شود.

لینک کمکی