فایل رایگان مقاله ارتباط نگرش مذهبي با گرايش به صرفه جويي در مصرف آب در نوجوانان: يک مطالعه مقطعي در يزد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارتباط نگرش مذهبي با گرايش به صرفه جويي در مصرف آب در نوجوانان: يک مطالعه مقطعي در يزد :

زمینه و هدف: آب از جمله با ارزش‌ترین عوامل زیست محیطی است که امروزه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جامعه بشری تبدیل شده است. هدف از مطالعه حاضر تعیین ارتباط نگرش مذهبی با گرایش به صرفه جویی در مصرف آب در دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد است.
روش بررسی: این مطالعه به روش مقطعی روی 600 نفر از دانش آموزان دبیرستانی شهر یزد (300 نفر دختر و 300 نفر پسر) به‌صورت تصادفی در سال 1397 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه 21 سوالی گرایش به صرفه جویی در مصرف آب و پرسشنامه 60 سوالی نگرش مذهبی بود. دامنه نمره برای گرایش به صرفه جویی در مصرف آب و نگرش مذهبی به‌ترتیب 105-21 و 300-60 بود. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و با آمار توصیفی و آمار تحلیلی (‌آزمون‌های مجذور کای، آنوا، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره نگرش مذهبی و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب شرکت کنندگان به ترتیب برابر با 14/31±‌180/11 و‌ 10/21±‌65/27 بود. نگرش مذهبی دانش آموزان با متغیرهای سن و جنس و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب با متغیر جنس و تعداد اعضای خانواده رابطه معنی‌داری داشت (0/05>p). همبستگی بین نگرش مذهبی و گرایش به صرفه جویی در مصرف آب از نظر آماری معنی‌دار بود (0/69=r و 0/01=p).
نتیجه‌گیری: با توجه به همبستگی مثبتی که نگرش مذهبی بر گرایش به صرفه جویی در مصرف آب دارد تلاش در تقویت‌ نهاده‌های مذهبی و اخلاقی مرتبط با صرفه جویی در مصرف آب در دانش آموزان، می‌تواند منجر به گسترش نگرش مصرف بهینه آب در این قشر تاثیرگذار جامعه گردد.

لینک کمکی