فایل رایگان مقاله عوامل مرتبط با درگيري غدد لنفاوي زيربغل در بيماران زن مبتلا به سرطان پستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله عوامل مرتبط با درگيري غدد لنفاوي زيربغل در بيماران زن مبتلا به سرطان پستان :

زمینه و هدف: سرطان پستان شایعترین سرطان زنان و مهمترین عامل مرگ ناشی از سرطان در زنان سراسر دنیاست که در ایران 17% کل سرطان‌های زنان را به خود اختصاص داده و همچنان در رتبه اول قرار دارد. این مطالعه به منظور بررسی عوامل مرتبط با درگیری غدد لنفاوی زیربغل در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی از فروردین 1391 تا اسفند 1393 روی 167 زن مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان‌های شهید بهشتی بابل، شهید رجایی تنکابن و امام سجاد (ع) رامسر انجام شده است.
یافته‌ها: میزان درگیری غدد لنفاوی زیربغلی، 70/1% بود. متوسط سن بیماران، 11/62±49/64 سال بود. شایعترین گروه سنی، 49-40 سال بودند که بیشترین درگیری غدد لنفاوی (24%) را داشتند. میانگین اندازه تومور cm 3/39 بود که بیشتر بیماران توموری با اندازه cm 5-2 (T2) داشتند. تمام بیماران با اندازه تومور بالای cm 5 (T3)، درگیری غدد لنفاوی داشتند. شایعترین نوع پاتولوژی تومور و درجه بافت‌شناسی، به‌ترتیب کارسینوم داکتال مهاجم (93/4%) و درجه 2 (52/1%) بوده است. 85/1% از بیماران با درجه 3 بیشترین درگیری غدد لنفاوی را داشتند. 22/2% از بیماران با تهاجم عروقی، درگیری غدد لنفاوی زیربغلی داشتند. 63% تومورها هر دو گیرنده استروژن و پروژسترون را داشتند. درگیری غدد لنفاوی با اندازه (0/031=P)، نوع (0/007=P) و درجه بافت‌شناسی تومور (0/011=P)، گیرنده استروژن (0/008=P)، گیرنده پروژسترون (0/038=P) ارتباط آماری معناداری داشت.
نتیجه‌گیری: درگیری غدد لنفاوی زیربغلی با اندازه تومور، نوع تومور، درجه بافت‌شناسی و وضعیت گیرنده‌های استروژن و پروژسترون مرتبط بود. درحالی‌که با سن و وضعیت توأم گیرنده‌های استروژنی و پروژسترونی ارتباط معناداری نداشت.

لینک کمکی