فایل رایگان مقاله بررسي سبک زندگي مرتبط با سلامت و عوامل پيش بيني کننده آن در ساکنين شهر رشت در سال 1396

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي سبک زندگي مرتبط با سلامت و عوامل پيش بيني کننده آن در ساکنين شهر رشت در سال 1396 :

مقدمه و اهداف: سبک زندگی روشی است که فرد در طول زندگی انتخاب کرده و به‌عنوان شاخصی است که می‌تواند در سلامت جسمی و روانی افراد تأثیرگذار باشد. مطالعه حاضر باهدف تعیین سبک زندگی مردم شهر رشت و عوامل مؤثر بر آن انجام‌شده است.
روش کار: این مطالعه بر روی 1000نفر از ساکنین 5 منطقه شهر رشت به روش تحلیلی-مقطعی انجام شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه شامل مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه‌ی سلامت رفتاری جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 و از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و رگرسیون خطی استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های مطالعه 3/50 % واحدهای پژوهش مرد و 7/49% زن بودند. ازنظر سبک زندگی، میزان مصرف مشروبات الکلی 4/13%، فعالیت فیزیکی 3/54%، مصرف صبحانه 6/95% ، گوشت قرمز 7/87%، میوه 4/98%، نمک 6/59%، غذای آماده 9/45% بود و 1/70% از مردم رشت هرگز مصرف دخانیات نداشتند. میانگین طول مدت خواب ساکنین 63/1± 45/7 ساعت بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، ارتقای سطح آگاهی و دانش تغذیه‌ای، آگاهی از مضرات استعمال دخانیات، در دسترس بودن مواد غذایی سالم و ارزان، فراهم نمودن امکانات فعالیت فیزیکی جهت ارتقای سبک زندگی اهمیت به سزایی دارد.

لینک کمکی