فایل رایگان مقاله ارزيابي بهتر نواحي توليدي در ميدان گازي خانگيران با استفاده از مقايسه نمودار قطر سنج1 و اشعه گاماي طبيعي سنگ2 برداشت شده در حين حفاري و پس از بهره برداري از چاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله ارزيابي بهتر نواحي توليدي در ميدان گازي خانگيران با استفاده از مقايسه نمودار قطر سنج1 و اشعه گاماي طبيعي سنگ2 برداشت شده در حين حفاري و پس از بهره برداري از چاه :

نتایج مطالعه بر روی چاههای میدان گازی خانگیران نشان می دهد در فواصل مخزنی سازند شوریجه و مزدوران در اثر خروج سیال گازی و آب همراه آن، به مرور نمکهای محلول در آب، عناصر رادیواکتیو و سایر ذرات معلق بر روی دیواره چاه رسوب کرده3 و سبب کاهش قطر دیواره چاه و افزایش میزان نمودار گامای طبیعی سنگ می گردند. لذا می توان با مقایسه نمودار قطر سنج و اشعه گامای طبیعی سنگ برداشت شده در حین حفاری چاه که بهمراه نمودارهای کامل ارزیابی مخزن4 برداشت می گردد با نمودارهای معادل خود که پس از بهره برداری از چاه معمولا با نمودارهای تولید چاه5 برداشت می شوند، زونهای تولیدی کنونی و گذشته و زونهای آبی شده چاه را بهتر شناسایی نمود.البته تمامی زونهای تولیدی با توجه به زمان شروع بهره برداری از چاه و میزان آب همراه با گاز، حتماً دارای این دو خصوصیت نمی باشند.اما اگر در فاصله ای از چاه میزان نمودار گاما بالاتر رفته باشد یا قطر دیواره چاه کاهش یافته باشد(به شرط اینکه این کاهش قطر ناشی از تورم یا حرکت زونهای شیلی و تبخیری نبوده باشد) قطعا نشان دهنده مشارکت آن زون در تولید کنونی یا گذشته چاه می باشد.

لینک کمکی