فایل رایگان مقاله بررسي کيفيت خواب و عوامل مرتبط آن در سالمندان بستري در بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي کيفيت خواب و عوامل مرتبط آن در سالمندان بستري در بيمارستان شهداي خليج فارس بوشهر :

مقدمه و هدف: سالمندی با تغییرات عمده در الگو و کیفیت خواب همراه است و عوامل زیادی بر روی کیفیت خواب سالمندان بستری تاثیر می گذارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی کیفیت خواب و عوامل مرتبط آن در سالمندان بستری در مرکز درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر انجام شد
مواد و روش کار: مطالعه مقطعی حاضر به صورت توصیفی در سال 1396 انجام شد. جامعه پزوهش 326 نفر از سالمندان بستری در مرکز درمانی بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر بودند. ابزار جمع آوری نمونه پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و ایندکس کیفیت خواب پیتزبورگ بود. اطلاعات با نرم افزار SPSSنسخه 22تجزیه تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی سالمندان شرکت‌کننده 58/8 ±60/69 سال بود. نمره کلی کیفیت خواب تمام شرکت‌کنندگان 27/4 ±79/6 بود. 3/50 درصد سالمندان دارای خواب مطلوب بوده‌اند و بین جنسیت افراد موردمطالعه و کیفیت خواب رابطه معنی‌داری وجود داشت (010/0=P) .بین کیفیت خواب و سن، تحصیلات وضعیت تأهل، شغل و وضعیت اقتصادی رابطه معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه گیری: شناسایی عوامل مؤثر بر کیفیت خواب سالمندان بستری می‌تواند به اعضای تیم درمان در طراحی مداخلات مناسب بر اساس این عوامل در جهت بهبود کیفیت خواب کمک کند.

لینک کمکی