فایل رایگان مقاله اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تعلق‌پذيري خنثي و ادراک سربار بودن افراد معتاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر تعلق‌پذيري خنثي و ادراک سربار بودن افراد معتاد :

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق‌پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد انجام گرفت. روش‌: پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش، شامل افراد معتاد مراجعه کننده به کمپ ترک اعتیاد همیاران سلامت شهر اردبیل در سال 97 بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه گیری در دسترس بود. بدین صورت که از بین افراد مراجعه کننده به کمپ، تعداد30 نفر که شرایط ورود به نمونه را دارا بودند انتخاب شدند و به پرسش نامه‌ی نیازهای بین‌فردی پاسخ گفتند و به طور کاملا تصادفی در 2 گروه 15 نفره گمارش شدند. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند و گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکردند. درپایان پرسشنامه نیازهای بین‌فردی مجدداً در هر دو گروه اجرا شد و داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس تجزیه‌ و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تعلق‌پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد تاثیر دارد. نتیجه‌گیری: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش احساس تعلق‌پذیری خنثی و ادراک سربار بودن افراد معتاد قابلیت کاربرد دارد و می‌تواند به عنوان مداخله ای روان شناختی مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی