فایل رایگان مقاله پيش‌بيني رفتارهاي پرخطر بر اساس هم‌نشيني با همسالان بزهکار، افسردگي و حل‌ مسئله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله پيش‌بيني رفتارهاي پرخطر بر اساس هم‌نشيني با همسالان بزهکار، افسردگي و حل‌ مسئله :

هدف: هدف پژوهش حاضر، پیش‌بینی وقوع رفتارهای پرخطر بر اساس هم‌نشینی با همسالان بزهکار، افسردگی و حل مسئله بود. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری، شامل 130 نفر (پسر) از دانش‌آموزان که در سال تحصیلی 96-95 در شهر بروجن مشغول به تحصیل بودند که به شیوه خوشه‌ای تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. پرسش نامه‌های نسخه بازنگری شده رفتارهای پرخطر، هم‌نشینی با همسالان بزهکار و حل مسئله هپنر مورد استفاده قرار گرفتند. داده‌ها با نرم‌افزارهای اس پی اس اس و آموس و روش تحلیل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از آن بود که مؤلفه هم‌نشینی با همسالان بزهکار بر گرایش به مصرف سیگار، قلیان و مواد روان‌گردان؛ مؤلفه اعتماد به حل مسئله بر خودکشی؛ مؤلفه گرایش-اجتناب حل مسئله بر گرایش به مصرف مواد روان‌گردان؛ مؤلفه کنترل شخصی حل مسئله بر درگیری، خودکشی و گرایش به مصرف مواد روان‌گردان و درنهایت افسردگی بر خودکشی، گرایش به مصرف سیگار و قلیان و مواد روان‌گردان تأثیر مستقیم دارد. نتیجه‌گیری: به‌طورکلی یافته‌های پژوهش حاضر از نقش هم‌نشینی با همسالان بزهکار، افسردگی و حل مسئله در پیش‌بینی رفتارهای پرخطر حمایت می‌کند.

لینک کمکی