فایل رایگان مقاله تأثير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کم شنوا به ياري دبير رابط در تغيير نگرش منفي اولياي مدرسه نسبت به آموزش فراگير (54تا59-7- 97-1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله تأثير پيشرفت تحصيلي دانش آموزان کم شنوا به ياري دبير رابط در تغيير نگرش منفي اولياي مدرسه نسبت به آموزش فراگير (54تا59-7- 97-1388) :

آموزش فراگیر در سطح جهانی مطرح می‌باشد و در بیانیه‌های مختلف همچون سالامانکا به آن اشاره گردیده‌ است.این طرح خواستار فراهم نمودن شرایط مناسب‌ یادگیری و پیشرفت تمامی کودکان صرف‌نظر از ویژگی‌ها و تفاوت‌هایشان با دیگران می‌باشد.به همین دلیل است که‌ مدارس برای آموزش همهء کودکان،بدون توجه به مشکلات‌ جسمانی،هوشی،عاطفی و...آنها،باید متناسب‌سازی‌ شوند.اما با وجود تلاش‌ها و کاربست‌های آموزش و پرورش‌ استثنایی کشور در این خصوص،هنوز اجرای درست و دقیق این طرح نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتری دارد. متأسفانه برخی از مدیران و معلمان مدارس عادی در پذیرش دانش آموز ویژه(مانند کم‌شنوا،نیمه‌بینا...)مردد هستند و با مشاهده کوچکترین مشکلات درسی و رفتاری‌ از سوی او،واکنش‌های تند و نامطلوبی نشان داده و پیشنهاد ادامه‌ی تحصیل در مدارس استثنایی را با توجیهات مختلف بارها عنوان می‌کنند.در واقع گاه اولیای‌ مدرسه به جای همکاری با معلم تلفیقی،روند آموزش و یادگیری دانش‌آموز دارای ناتوانی را کندتر و سخت‌تر و اعتماد به نفس او را ضعیف می‌نمایند. اقدام‌پژوهی حاضر به مشکلات یادگیری دانش‌آموزی‌ کم‌شنوا در زبان انگلیسی تحت شرایطی که اولیای مدرسه‌ نظر مساعدی نسبت به حضور و ادامه تحصیل وی در مدرسه عادی نداشتند،اشاره دارد.سپس به راهکارهای‌ ویژه آموزشی و مشاوره‌ای معلم رابط که نه‌تنها منجر به‌ تقویت روحیه و عزت نفس دانش‌آموز کم‌شنوا بلکه موجب‌ بهبود یادگیری و پیشرفت تحصیلی او گردید،می‌پردازد و نتیجه آنکه موفقیت دانش‌آموز کم‌شنوا به یاری معلم‌ رابطش زمینه‌ساز ایجاد نگرش مثبت اولیای مدرسه نسبت‌ به طرح آموزش فراگیر و ادامه‌ی تحصیل دانش‌آموز کم‌ شنوا در مدرسه عادی،می‌گردد.

لینک کمکی