فایل رایگان مقاله بررسي ديدگاه معلمان عادي و پذيرا در مورد آموزش فراگير دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه (35تا39-4- 97-1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي ديدگاه معلمان عادي و پذيرا در مورد آموزش فراگير دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه (35تا39-4- 97-1388) :

هدف اصلی این پژوهش بررسی دیدگاه معلمان عادی و پذیرا نسبت به آموزش فراگیر و عوامل مؤثر در این نوع‌ آموزش می‌باشد.برای این منظور از بین کلیه معلمان‌ مقطع ابتدایی شهرستان دهاقان به کمک نمونه‌گیری‌ خوشه‌ای 53نفر معلم عادی و 53 نفر معلم پذیرا انتخاب‌ شدند.ابزار پژوهش به صورت پرسشنامه نظرسنجی‌ معلمان تهیه گردید.قابلیت اعتماد پرسشنامه به روش‌ بازآزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج نشان داده که‌ دیدگاه معلمان پذیرا از دیدگاه معلمان عادی نسبت به‌ آموزش فراگیر مثبت‌تر است و از نظر معلمان،آموزش‌ روش‌های تدریس ویژه،مهمترین نیاز آموزشی معلمان‌ پذیرا است.همچنین در بین سایر حمایت‌ها از معلمان‌ تلفیقی،محدود کردن تعداد دانش‌آموزان کلاس،اولویت‌ نخست را بدست آورد.

لینک کمکی