فایل رایگان مقاله مناسب سازي آموزشي در آموزش شغلي به دانش آموزان با نيازهاي ويژه (56تا 62-7-106-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله مناسب سازي آموزشي در آموزش شغلي به دانش آموزان با نيازهاي ويژه (56تا 62-7-106-1389) :

برنامه‌ریزی شغلی، تدوین محتوایی از صلاحیت‌های شغلی است که دانش‌آموز باید آن صلاحیت‌ها را جهت دستیابی به اهداف آن شغل کسب نماید. محتوای شغلی نوع فعالیت‌هایی را که باید در کلاس درس و کارگاه صورت ‌پذیرد، مشخص میکند و نتایج آن باید مورد توجه قرار گیرد (استرن،1980) برای بسیاری از دانش آموزان با نیاز ویژه تمامی موفقیت در آموزش به انطباق ، مناسب سازی برنامه های آموزشی و فعالیت‌های کلاسی و کارگاهی بر می‌گردد. مناسب سازی ارزیابی - سئوالهای کوتاه پاسخ، سئوالهای حداکثر 4ـ3 گزینهای - اجتناب از طرح سؤالات انشایی - دادن وقت اضافی برای پاسخ - استفاده از منشی برای آزمون های کتبی پس از اینکه دانش‌آموز با بهره مندی از مناسب سازی ها آموزش خود را دریافت نمود، عملکرد وی باید مورد بازبینی دقیق قرار گیرد و تصمیم گیری شود که آیا مناسب‌سازی ها کافی بوده و یا مجددا باید اقداماتی در این زمینه صورت پذیرد. ( آیا دانش‌آموز از مناسب سازی های انجام شده استفاده می‌کند؟ ( آیا دانش‌آموز میتواند به دلیل مناسب سازی ها به طور کامل در فعالیت شرکت کند؟ ( آیا دانش آموز می تواند به دلیل مناسب سازی کاملا به تکلیف مسلط شود؟ ( آیا این مناسب سازی به دانش آموز کمک می‌کند تا خود را عضوی از گروه بداند؟ نمونه ای از مناسب سازی های آموزشی ( کارت راهنما ) در پایان این بحث یادآوری می شود که در هنگام جایگزینی شغلی دانش آموز در محیط های کاری باید هماهنگی‌های لازم با کارفرما در خصوص انجام مناسب سازی های مورد نیاز وی فراهم شود.

لینک کمکی