فایل رایگان مقاله بررسي تأثير اضطراب در کودکان دچار لکنت زبان و کودکان عادي سنين 14 - 8 ساله شهرستان شهرضا و اصفهان (3تا8-1- 95 تا 96 -1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تأثير اضطراب در کودکان دچار لکنت زبان و کودکان عادي سنين 14 - 8 ساله شهرستان شهرضا و اصفهان (3تا8-1- 95 تا 96 -1388) :

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اضطراب در کودکان دچار لکنت زبان و کودکان عادی سنین 8 تا 41 ساله شهرستان شهرضا و اصفهان انجام شده است. طرح این پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه‌ای‌ بوده است و در این پژوهش با دو متغیر عمده سر و کار داریم که شامل اضطراب و لکنت زبان‌ هستند.جامعه موردنظر کودکان عادی و کودکان دچار لکنت زبان سنین 14-8 ساله می‌باشند.در راستای‌ هدف این پژوهش ابزار مورد استفاده پرسشنامه‌ی‌ اضطراب کتل می‌باشد که روی نمونه‌ی آماری‌ مشتمل بر 60آزمودنی دختر و پسر(30نفر دچار لکنت زبان و 30نفر عادی)اجرا گردید.انتخاب نمونه‌ها به‌ خاطر محدودیت در نوع پژوهش از روش نمونه‌گیری‌ هدفمند در دسترس استفاده شد.پس از جمع‌آوری‌ اطلاعات،داده‌های به دست آمده از پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج آماری به دست آمده،می‌توان چنین‌ نتیجه‌گیری کرد که: طبق نتایج حاصله از آزمون‌ t مشاهده شده در سطح‌ p>%5 تفاوت معناداری بین میانگین نمرات‌ میزان اضطراب کودکان دچار لکنت زبان و کودکان‌ عادی وجود دارد.بررسی میانگین دو گروه نشان‌ می‌دهد که میزان اضطراب کودکان دچار لکنت بیشتر از کودکان عادی است.

لینک کمکی