فایل رایگان مقاله بررسي تأثير استفاده از روش درماني لوواس در کاهش ميزان مشکلات شناختي پسران کم توان ذهني تربيت پذير 7 تا 12 ساله مراکز بهزيستي منطقه 4 تهران (3تا 10-1-105-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله بررسي تأثير استفاده از روش درماني لوواس در کاهش ميزان مشکلات شناختي پسران کم توان ذهني تربيت پذير 7 تا 12 ساله مراکز بهزيستي منطقه 4 تهران (3تا 10-1-105-1389) :

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از روش درمانی لوواس در کاهش میزان مشکلات شناختی پسران کم توان ذهنی تربیتپذیر 7 تا 12 ساله مراکز بهزیستی منطقه4 تهران انجام گرفت. پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و از طرح پیشآزمون- پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل استفاده شد. بدین منظور 30 کودک عقب مانده ذهنی تربیت پذیر انتخاب و 15 نفر آنها ، بصورت تصادفی در گروه آزمایش و15نفر دیگر در گروه کنترل گمارده شدند گروه آزمایش به مدت 6 ماه تحت آموزش به روش لوواس قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ آموزشی در این زمینه دریافت نکردند. تحلیل داده های پژوهش، با استفاده از روش آماری t همبسته نشان داد که کلیه مراحل مداخلاتی 5 گانه لوواس در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل موجب کاهش میزان مشکلات شناختی پسران کم توان ذهنی تربیت پذیر شد. با استناد به داده های بدست آمده از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که استفاده از روش درمانی لوواس در کاهش میزان مشکلات شناختی پسران کم توان ذهنی تربیت پذیر تأثیر مثبت دارد.

لینک کمکی