فایل رایگان مقاله نقش هوش هاي چندگانه در مشاوره شغلي دانش آموزان متوسطه ناشنوا (26تا 37-3-104-1389)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاله نقش هوش هاي چندگانه در مشاوره شغلي دانش آموزان متوسطه ناشنوا (26تا 37-3-104-1389) :

هدف از مقاله حاضر بررسی کاربرد نظریه هوش های چندگانه هوارد گاردنر (1983) در مشاوره شغلی است. یکی از کاربردهای اساسی نظریه گاردنر کاربرد آن در حوزه های خاص است. به لحاظ اینکه گاردنر در نظریه خود به تفاوت های فردی پرداخته و این تفاوت ها در دانش آموزان با نیاز ویژه خصوصا دانش آموزان ناشنوا به صورت آشکار وجود دارد، پس توجه به راهبردهای عملی این نظریه در حوزه مشاوره شغلی این گروه از دانش آموزان، میتواند فرآیند استقلال شغلی و سازگاری اجتماعی آنان را تسهیل کند. در این مقاله ابتدا به بحث درباره اهمیت رشد شناختی و شیوه ارزیابی آن در ناشنوایان و سپس به اهمیت انتخاب شغل در نزد این افراد پرداخته می شود. در پایان به نقش و اهمیت نظریه گاردنر در مشاوره شغلی دانش آموزان نظری افکنده ، و چگونگی ارزیابی هوش های چندگانه توسط مقیاس رشدی شییرر (2007) به اختصار بیان می شود. از شما خوانندگان گرامی انتظار می رود تا با مطالعه این محتوا، نظریه های جدید در حوزه آموزش ویژه و مشاوره شغلی را مورد کاوش قرار داده، تا از این طریق روش های آموزش سنتی به چالش کشیده شود.

لینک کمکی